HZ. HÜSEYİN'DƏN HİKMƏT DOLU SÖZLƏRHeç şübhəsiz din böyüklərimiz yalnız onlardan danışıb, tərifləməmiz, onları müqəddəs hesab etməmiz, onlar üçün ağlamamız və onları sevməmiz üçün yaşamamışlar. Bunlar öz yerində lazımlı və gözəldir lakin əsla kafi deyil. Onların həyatının ən böyük hikmət və hədəfi insanları cəhalət qaranlıqlarından qurtarıb iman və hidayət işıqlığına çıxarmaqdır. Kərbəla dəqiq olaraq Kərbəla hadisəsi və Hz. Hüseyni (ə.s.) xatırlama və izah etmədə bunu həmişə göz qarşısında tutduq.

Dünəni bu günümüzə işıq tutsun deyə oxumalı və din böyüklərimizi bizə nümunə olsunlar, söz və hərəkətləriylə bizə yol göstərsinlər deyə xatırlamalıyıq.

Bu mənada Hz. Hüseyni xatırlamaq İlahi eşqi, qulluğu, cihadı, namazı, əmri bil bilinəni, nəhyi münkəri, fədakarlığı, insan sevgisini… xatırlamaqdır.

Hz. Hüseynin bütün həyatı və Kərbəlası nümunə bir insanın həyat tərzini bizə öyrətdiyi kimi sözləri də ağılımızı, düşüncəmizi və könül dünyamızı işıqlandırmaqdadır.

İki dünya sultanı əfəndimiz nə gözəl buyurmuş: "Hüseyn hidayət məşəli və qurtuluş gəmisidir."

O uca insanın insanlığı işıqlandıran nurlu sözlərindən kiçik bir dəstəsi siz əziz oxucularımıza təqdim edirik:

1- Allahı hirsləndirməklə xalqın razılığını qazanmaq istəyən bir qövm, qurtuluşa çata bilməmişdir.

2- Qiyamət günü, tək dünyada Allahdan qorxan kimsə təhlükəsizlikdə ola bilər.

3- Ey insanlar! Rəsulullah (s) buyurmuşdur ki: "Kim, Allahın haramını halal bilən, əhdini pozan, Rəsulunun sünnəsinə müxalif olan, qulları arasında günah və zülm edən zalım bir idarəçi görər də hərəkət və sözüylə ona qarşı çıxmazsa, Allahı Təala onu da, o zalım idarəçini salacağı yerə (cəhənnəmə) atar.''

4- Allaha üsyan edərək bir şeyə çatmaq istəyən kimsə, ümid etdiyindən uzaqlaşaraq qorxduğu şeyə yaxınlaşar.

5- Haqq üzrə əməl edilmədiyini və batildən də qaçınılmadığını görmürsünüzmü? Belə bir vəziyyətdə, möminin ölümü arzulaması yerindədir. Mən ölümü səadət, zalımlarla yaşamağı isə alçaq bilirəm.

6- Ey Əbu Süfyanın oğullarına uyanlar! Əgər dininiz yox, axirətdən də qorxmursunuzsa, heç olmasa azad insanlar olun.

7- Allahım! Sən bilirsən ki, bizim tərəfimizdən reallaşan kıyam, səltənət üçün yarışmaq və dəyərsiz dünya mallarından bir şeyə çatmaq üçün deyil. Sənin dininin (təlimlərini) öyrətmək, islahat etmək, məzlum qullarına təhlükəsizlik və zəmanət qazandırmaq, İslamın fərzləri və Rəsulullahın sünnələri və hökmləriylə əməl olunmasını təmin etmək üçündür.

8- Fərz olan cihadlardan biri, insanın özünü günahdan qoruması üçün nəfsi ilə cihad etməsidir. İşdə bu cihad, cihadların ən böyüyüdür...

9- Əgər dünya həyatı bəzilərinin nəzərində qiymətli sayılırsa, Allahın mükafat evi (cənnəti) daha uca və daha qiymətlidir.

Əgər bu bədənlər ölüm üçün yaradılmışsa, insanın Allah yolunda qılıncla öldürülməsi daha üstündür.

Əgər ruzilər təqdir edilib bölünmüşsə, sərvət əldə etməkdə insanın ehtirasının azlığı daha gözəldir.

Əgər dünya malını yığmaq ondan bir gün əl çəkmək içinsə, insanın belə bir sərvət haqqında xəsislik etməməsi lazımdır.

10- Bilin ki, insanların sizə olan ehtiyacları, Allahın sizə verdiyi nemətlərdəndir. Elə isə o nemətlərdən bezməyin, yoxsa bəlaya çevrilər.

11- Allahdan başqa sığınacağı olmayan kimsəyə zülm etməkdən çəkin.

12- Səni sevən, pis işlərdən səni çəkindirər; səndən nifrət edən isə səni bu işlərə təşviq edər.

13- Ağıl, ancaq haqqa uyğun gəlməklə kamil olar.

14- Allah qorxusundan ağlamaq, cəhənnəm atəşindən xilas olmağa səbəb olar.

15- Bir adam, Şəhidlər Əfəndisinin hüzuruna gələrək: "Mən günahkar bir kimsəyəm, özümü günah işləməkdən əl çəkə bilmirəm, mənə nəsihət ver" dedi. İmam (ə.s) belə buyurdu:

"Beş şeyi et sonra dilədiyin günahı işlə:

a) Allahın ruzisini yemə, istədiyin günahı işlə.

b) Allahın mülkündən və hakimiyyəti altından çıx, istədiyini et.

c) Allahı Təalanın səni görə bilməyəcəyi bir yer tap, nə etmək istəsən et.

d) Əzrail canını almağa gəldiyi zaman təslim olma, o zaman könülünün istədiyini et.

e) Qiyamət günü cənnətin maliki səni cəhənnəmə aparmaq istədiyində cəhənnəmə getmə, ondan sonra arzuladığın işi et.

16- Bir adam İmama (ə.s) salam vermədən; "Necəsiniz? dediyində İmam (ə.s) belə buyurdular: "Əvvəl salam, sonra kəlam (söz). Allah da sənə nuş versin." Daha sonra buyurdular ki: "Kimsənin salam vermədən danışmasına icazə verməyin."

17- Yaxşılıqlarda yarışın və mənəvi qənimətləri əldə etməyə qaçışın.

18- Comərdlik edən ucalar, xəsislik edən isə alçalar.

19- Bir adam İmam Hüseyndən (ə.s) dünya və axirət xeyirini özü üçün yazmasını istədiyində İmam (ə.s) belə yazdılar:

"Rəhman və Rəhm olan Allahın adıyla. Kim Allahın razılığını, xalqın hirsini qazanmaq bahasına əldə etsə, Allah, insanların əllərində olan işlərdə ona kifayət edər; kim xalqın razılığını, Allahın qəzəbini qazanaraq əldə etsə, Allah, onu insanlara tərk edər. Vəssalam."

20- Kim, bir möminin qəm və kədərini aradan qaldırsa, Allahı Təala onun dünya və axirət kədərlərini aradan qaldırar.

21- "Xalqın şərəfinə əl uzadan (onların şərəfiylə oynayan) birini hiss etdiyində, səni tanımaması üçün səy göstər."

22- Zənginlik nədir? Deyə soruşduqlarında: "Arzuların az olması və kafi olan ruziyə razı olmaqdır." buyurdular.

23- Ənsardan biri, İmam (a.s)a ehtiyacını qarşılaması üçün xahişdə ol/tapılmaq istədiyində, İmam (ə.s) belə buyurdu:

"Ey Ənsarı qardaş, yüzünün sununu tökmə, istədiyini bir kağıza yaz, mən Allahın icazəsiylə səni sevindirəcək bir şey edərəm..." (Sonra belə buyurdu "Bu üç kimsənin xaricində heç kimə ağız açma: Dindar, igid və soylu. Çünki dindar öz dinini qorumaq üçün sənin ehtiyacını qarşılayar; igid də (səni ümidsiz etməyi) öz igidliyinə sığdırmaz, utanar; soylu isə ehtiyacın üçün yüzünün sununu tökməyə məcbur qaldığını bildiyindən, şərəfini qorumaq üçün səni əli boş geri çevirməz."

24- Bir Müsəlman qardaşın səndən ayrıldığında, arxanda söyləməsini sevmədiyin şeyi sən də onun arxasından ifadəyə.

25- Ey insanlar! Adı uca olan Allah Təala, qullarını sırf ONU bilib tanımaları üçün yaratmışdır. ONU tanıyınca, ONA ibadət edilər, ONA qulluqda ol/tapılılar. ONA qulluq edənsə, ONdan başqasına qulluq etməkdən müstağni olar.

26 - Kimiləri (cənnət nemətlərinə olan) ehtiras və tamahlarından Allaha qulluq edərlər; bu cür qulluq, tacir sifətli insanların qulluğudur. Kimiləri (cəhənnəm) qorxusundan Allaha qulluq edərlər; bu, kölə sifətli insanların qulluğudur. Kimiləri də nemətlərinin şükrünü əda edə bilmək məqsədiylə Allaha qulluq edərlər; işdə bu, azad insanların ibadəti, azadların qulluğudur və qulluğun ən yaxşı şəklidir.

27- Mən sizi Allahın kitabına və Rəsulunun sünnəsinə çağırıram: Həqiqətən sünnə öldürülmüş və bidət dirildilmişdir.

28- Mən azğınlıq, mövqe, fəsad çıxarmaq və zülm etmək üçün Mədinədən ayrılmadım. Mən ceddimin ümmətini islah etmək, bilinənə əmr, münkəri nəhy etmək, ceddim Rəsulullahın (s. a. a) və atam Əlinin (ə.s) xəttində hərəkət etmək üçün kıyam etdim.

29- Bilin ki yaxşı əməl, tərif və mükafata layiqdir. Yaxşı əməlin gerçək yüzünü görə bilsəydiniz, onu, baxışları insana sevinc və fərahlıq verən gözəl üzlü biri olaraq görərdiniz. Əgər pis əməli lazımınca zehininizdə canlandıra bilməniz mümkün olsaydı, insanda nifrət və diksinmə oyandıran dözüm edilə bilməz dərəcədə çirkin biri olaraq görərdiniz.

30- Hz. Rəsulullahın (s. a. a.) bu sözü mənim üçün isbat edilmiş vəziyyətdədir: ‘‘Namazdan sonra əməllərin ən xeyirli olanı, günah olmayan bir şəkildə mömini sevindirmək və sevinməsini təmin etməkdir.''

31- Bizi sevməyi vəzifə bilin; çünki bizi sevir olaraq Allahın hüzuruna çıxacaq olanlar bizim şəfaətimizə nail olacaqlar.

32- Sizə bir ehtiyacını söyləyib əl açan biri, beləcə qürurunu sizə təqdim edir deməkdir; o halda siz də öz qürurunuza hörmətli davranın və onun ehtiyacını xərcin.

33- Ey insanlar! Hədiyyə və lütfkarlıqda olan, qürur və möhtərəmlik qazanar; xəsislik edən, özünü alçaq hala gətirər. İnsanların ən cömerdi, heç bir qarşılıq gözləmədən verib hədiyyədə tapılandır. Əfvi ən uca insan, güclü və üstün olduğu zaman bağışlaya bilən insandır. Ən çox sılası rəhmdə olan (yaxınlarına uğrayıb hallarını soruşan) kimsə, onunla əlaqəsini kisənlərə uğrayıb hallarını soruşan kimsədir.

34- Aşura günü Yezit orduları çadırlara hücum edib də Hz. İmam Hüseyn (ə.s.) ilə çadırların arasını qəticə; "Təəssüflər olsun sizə ey Əbu Süfyan soyunun yandaşları!" deyə qışqırdı, "Dininiz yoxsa və axirət əzabından qorxmursunuzsa, dünyanızda mərd və azad tıynetli olun heç olmasa! Sizin döyüşünüz mənimlə; qadınlarla uşaqlardan nə istəyirsiniz?"