Məhəmməd Füzuli 1494-cü ildə İraq Kərbəla şəhərində anadan olub. 1556-cı ildə vəfat edib.

Məni candan usandirdi, cəfadan yar usanmazmı?
Fələklər yandi ahimdan, muradim şəmi yanmazmi?


Qamu bimarinə canan dəvayi-dərd edər ehsan.
Neçün qilmaz mənə dərman, məni bimar sanmazmi?

Qəmim pünhan tutardim mən, dedilər yarə qil rövşan
Desəm, ol bivəfa bilməm, inanarmi inanmazmı?

Şəbi-hicran yanar canim, tökər qan çeşmi-giryanim,
Oyadar xəlqi əfğanım,qara bəxtim oyanmazmi?

Güli-rüxsarinə qarşi gözümdən qanli axar su,
Həbibim, fəsli güldür bu, axar sular bulanmazmı?

Degildim mən sənə mail, sən etdin əqlimi zail,
Mənə tən eyləyən qafil səni görəcək utanmazmı?

Füzuli rindü şetdadır, həmişə xəqə rüsvadir,
Sorun kim, bu nə sevdadir, bu sevdadan usanmazmi?