Sayfa 1/2 12 SonSon
12 sonuçtan 1 ile 10 arası

Siqaret Haqqında Bilmediklerimiz

 1. #1
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Yer
  baki
  Mesajlar
  493

  Siqaret Haqqında Bilmediklerimiz

  SЭQARET HAQQINDA BЭLDЭKLƏRЭMЭZ VƏ...  SЭQARET DЬNYASI.
  Əhalisinin təxminən 6 milyardэ kecdiyi yerkьrəsində tьtьn sektoru ən bцyьk sənaye olmaрa davam edir. Эllik sigaret istehsalэndan hər birimizə təxminən 1000 qutu siqaret dьюьr. Qэsaca, sigaret satэюэ, sektora təxminən 200 milyard dollar gəlir gətirir və pulu bцlьюdьrən siqaret юirkətleri gьnь gьnden bцyьyьr.

  Ancaq, bu ekonomik fəaliyyət dьnyanэn zənginləюməsinə heз də yardэm etmir. 1993-cь ildə Dьnya Bankэ siqaretet səbəbli xəstəliklərin maddi nəticələrini, bu xəstəliklər ьzьndən ortaya зэxan iюgьcь qabiliyyətinin itirilməsini, yanqэn ziyanlarэnэ və siqaretə xərclənən pul miqdarэnэ hesablayaraq bunlarэn dьnya iqtisadiyyatэna 200 milyard dollar ziyan vurduрunu ortaya qoydu.

  Dьnyada ən зox sigaret tьkətən цlkə, kiюilərin 60 %-inin, qadэnlarэn ise 8%-inin siqaret зəkdiyi Зindir. Bu цlkədə 385 milyon sigaret зəkən yaюayэr. Buna baрlэ olaraq hər il sadece Зinde 750.000 insan sigaretin səbəb olduрu xəstəliklərdən həyatэnэ itirir.

  Dьnyada hər il 4 milyon insan sigaret зəkdiyi ьзьn həyatэnэ itirməkdədir. Əgər, lazэmi tədbirlər alэnmasa bu miqdar 20 il sonra 10 milyona зatacaqdэr.

  Ьmumdьnya Səhiyyə Təюkilatэ (ЬST, World Health Organization-WHO) dьnyada ən bьyьk saрlamlэq probleminin sigaret olduрunu elan etmiюdir.  SЭGARET BAZARI
  Ьmumdьnya Səhiyyə Təюkilatэ (ЬST) verdiyi rəqəmlərə gцrə dьnyada hər on ьз saniyədə bir insan sigaret ьzьndən həyatэnэ itirir və bu rəqəmə цlmədən əvvəl illərlə əziyyət зəkən insanlar daxil deyil.

  ABЮ, Kanada ya da Avropa Birliyi kimi цlkələrdə dцvlət bu div sənayeni əzmiюdir və hər gьn sigareti tərgidənlərin sayэ artmaqdadэr. Bu цlkələrdə, sigaret reklamlarэ gadaрan olunmuюdur əleyhlərinə aзэlan yьksek maddi təzminat məhkəmələri siqaret istehsalcэlarэnэn belini qэrmaрa davam edir.

  Bьtьn bu səbəblər tьtьn юirkətlerini inkiюaf etməkdə olan цlkələrə yцnləndirir. Зьnki bu цlkələrdə qanunlar yetərsizdir və olanlar da inkiюaf etmiю цlkələrdəki kimi sərt bir юəkildə həyata keзirilmir. Təəssьf ki dьnya əhalisinin 60%-i Asiya qitəsində yaюayэr və bu siqaret istehsalзэlarэ bazar tapmaqda зətinlik зəkmirlər.

  Asiyada xeyli kafe, bar ya da buna bənzər yerlər sigaret firmalarэ tərəfindən dekore edilir, təюviq edici afiюalar asэlэr, insanlarэ siqaretə adət etdirmək ьзьn pulsuz siqaret belə daрэdэlэr.  Sigaret və Pul
  Sigaret mцvzusunda əsas rolu pul oynayэr. Tьtьn firmalar kimi цlkələrin də cox əhəmiyyətli vergi mənbəsidir. Az inkiюaf etmiю цlkələrdə sigaretdən alэnan vergi, inkiюaf etmiю цlkələrinkindən daha coxdur. Bu цlkələrdəki insanlar ьзьn siqaret istehlakэnэn nəticəsi də o qədər pisdir. Эngiltərə Səhiyyə Nazirliyinin aзэqlamasэna gцrə:

  Ш Ш 1974-1994 illəri arasэnda Birinci Dьnya Цlkələrində siqaret istehlakэ 10% azalэrkən,

  Ш Ш Az inkiюaf etmiю цlkələrdə sigaret tьkətimi 67% artmэюdэr.

  Ш Ш 2030-cu ilde siqaretlə əlaqəli цlьmlər 600% artacaq, yəni hazэrda 1 milyondan 7 milyona зэxacaq.  Dьnya Mьbarizə edir.

  1999-cu ilin May ayэnda Cenevrədə, 50 цlkə tərəfindən imzalanan “Tьtьn Kontrolu Mьqaviləsi Proyekti”, ЬST-nin tьtьn istifadəsi ilə mьbarizəsini dəstəkləyən ilk dцvlətlər arasэ saziю olmuюdur.

  Bu mьqavilə tьtьn reklamlarэ, promosyonlarэ ilə birlikdə tьtьn istehsalэ, qaзaqзэlэрэ, vergisi və tьtьndən hazэrlanan məhsullar mцvzusunda maddələrdən ibarətdir. ЬST ilə bərabər bu proyektin mьqaviləyə зevrilməsi ьзьn зalэюan digər organizasiyalar bunlardэr: Xərзəng Birliрi, Beynəlxalq Эnkiюaf Araюdэrma Mərkəzi, Beynəlxalq Tьtьn və Saрlamlэq Agentliyi, Beynəlxalq Vərəm və Aрciyər Xəstəlikləri Birliyi, Beynəlxalq Эstehlakзэlar Birlikləri Təюkilatэ.  Tьtьnə baрlэlэq səviyyəsi nə qədərdir?
  Bu suala verilə biləcək ən qэsa cevap "geroinden daha cox asэlэlэq ortaya cэxarэr” . Sigaretdəki nikotin, ciddi asээlэрa səbəb olan bir maddədir, insanlarэ cox vaxt yeniyetməlik dцvrьndə цzьnə əsir edir.

  Эnsanlar sigaretə gənз yaюlarda baюlayэr ancaq yaюlandэqзa onu tərgitmək зətinləюir. Yeniyetməlik dцvrьndə siqaretə baюlayan uюaqlar цmьr boyu siqaret зəkmə riski altэndadэrlar.

  Gənзlərin 1/3-i sigaretin “dadэna baxэrlar” və bunlarэn yarэsэ sigaretdən asэlэ olma riski daюэyэrlar. Təəssьf ki, həyatэndakэ ilk iki sigaretini tamamen зəkib qurtaran gənзlərin 85%-i siqaretdən asэlэ vəziyyətə dьюməkdədir. Qэsaca bir dəfə baюlayэnca bir daha зətin tərgidilən bu qorxunc alэюqanlэq hər il gedərək artan miqdarda can almaрa davam edir.  NЭYƏ ЗƏKMƏYƏ DAVAM EDЭRLƏR?
  Siqaret зəkənlərin зox zaman dьюьndьkləri yanlэю fikirlər


  Sinirlərimi Sakitləюdirir : Siqaret зəkmək yerinə dərindən bir neзə dəfə nəfəs almanэz və ya qurtum-qurtum bir stəkan su iзməniz daha təsirli olacaqdэr. Və ьstəgəl aрciyərləriniz daha saрlam olacaq.

  Məni Canlandэrэr : Sabah bir siqaret зəkmək bəlkə də yuxunuzun qaзmasэna kцmək edə bilər ancaq eyni iюi soyuq su ilə əl-uz yumaq və ya 5 dəqiqə idman etmək daha yaxsi gцrə bilir. Ьstəgəl tez yaюlanmanэzэn da qarюэsэnэ alэr.

  Sэxэntэlarэmэ aparэr : Birini gцzlərkən sizin zamanэnэzэn keзməsi ьзьn bir siqaret yandэrmanэz bəlkə də biraz sэxэntэlarэnэzэ aparэr. Ancaq bunu qəzet, jurnal və ya kitab oxuyaraq, meyvə və ya зərəz yeyərək də edə bilərsiniz, ьstəlik xərзəng xəstəliyinə yaxalanma riskiniz artmadan.

  Dьюьnməmə Yardэm Edir : Əgər siqaret зəkməsəniz daha yaxюэ dьюьnərdiniz. Зьnki hər nəfəs siqaret təxminən 100.000 beyin hьceyrəsini цldьrьr.

  Kцkəlməmə Mane Olur: Unutmayэn; alacaрэnэz bir neзə kilo bəlkə saрlamlэрэnэz ьзьn lazэmsэz ola bilər, ancaq sigaret sizi sьrətlə цlьmə aparэr.

  Sigaretdən zцvq alэram ya da sigareti sevirəm: Unutmayэn: Sigaret zцvq alэnacaq, seviləcək bir юey əsla deyil. Bir insanэn quru, ьstəlik zəhərli bir otu sevmək зox mənasэz bir davranэюdэr. Sigaret zцvq deyil, olsa-olsa əziyyət verir. Эnsana dost deyil dьюməndir.  Niyə Tərgitmək istəyirlər?
  Aюaрэda siqareti tərgidənlərin tərgitmə səbəbləri yazэlmэюdэr:

  1) Saрlamlэрэma əhəmiyyət verdiyim ьзьn
  2) Həyatэmda mьsbət dəyiюikliklər etmək ьзьn
  3) Damarlarэmdakэ daralmaya mane olmaq ьзьn
  4) Nəfəa-nəfəsə qalmamaq ьзьn
  5) Xərзəng olmamaq ьзьn
  6) Эnfarkt keзirməmək ьзьn
  7) Nəfəsimin pis qoxumamasэ ьзьn
  8) Ьstьmьn baюэmэn pis qoxumamasэ ьзьn
  9) Ətrafэmdakэlarэn saрlamlэрэnэ qorumaq ьзьn
  10) Ətrafэmdakэlarэ narahat etməmək ьзьn
  11) Цzьmə olan hцrmətimi artэrmaq ьзьn
  12) Эbtidai bir davranэюdan qurtulmaq ьзьn
  13) Цzьmə gьvənimi qazanabilmek ьзьn
  14) Uюaqlarэma nьmunə olmaq ьзьn
  15) Nəvələrimə nьmunə olmaq ьзьn
  16) Tələbələrimə nьmunə olmaq ьзьn
  17) Uюaрэmэn xətrini qэrmamaq ьзьn
  18) Pulumu israf etməmək ьзьn
  19) Həyat yoldaюэma daha зox iюkəncə зəkdirməmək ьзьn
  20) Rahat yerimək ьзьn
  21) Rahat yatmaq ьзьn
  22) Rahat pilləkan зэxmaq ьзьn
  23) Sigaret saрlamlэрэmэ ciddi юekilde təhdid etdiyi ьзьn
  24) Həkimimə gedərkən utanmamaq ьзьn
  25) Эnsanlarla rahatca цpьюə bilmək ьзьn
  26) Sьrətlə yaюlanmamэ durdurmaq ьзьn
  27) Sərbəst olmaq ьзьn
  28) Daha rahat nəfəs almaq ьзьn
  29) Yeməklərdən daha yaxюэ dad almaq ьзьn
  30) Daha yaxюэ iy hiss etmək ьзьn
  31) Daha cox zəhər tənəffьs etməmək ьзьn
  32) Цzьmlə fəxr etmək ьзьn
  33) Цzьme yaraюdэrmэram
  34) Sigaretdən diksindiyim ьзьn
  Bunlarэn sayэnэ coxalda bilərik. Hər halda sizin də siqareti tərgitmək ьзьn цzьnьzə məxsus səbəbiniz vardэr.  SЭGARETЭN ЭЗЭNDEKЭ ZƏHƏRLЭ MADDƏLƏR
  SЭGARETDƏ NEЗƏ ZƏHƏR VAR?
  Sigaretdə olan zəhərlərdən bir neзəsi:

  Ш Ш Polonium - 210 (kanserogen),

  Ш Ш Radon (radiasiya),

  Ш Ш Metanol (raket yanacaрэ),

  Ш Ш Toluen (zəhər),

  Ш Ш Kadmiyum (akumulyator metalэ),

  Ш Ш Butan (Balon gazэ),

  Ш Ш DDT (bцcək цldьrьcь),

  Ш Ш Hidrogen Sianid (gaz kameralarэ zəhəri),

  Ш Ш Aseton (lak silen),

  Ш Ш Naftalin (gьve qovucu),

  Ш Ш Arsen (siзan zəhəri),

  Ш Ш Amonyak (tualet təmizleyicisi) ,

  Ш Ш Karbon (Monoksid gazэ),

  Ш Ш Nikotin

  Ш Ш və 3.885 toksik maddə.

  Ш Ш Son olaraq ciyərlərimizdə meydana gələn qatran (asfalt).


  SЭGARETЭN ZƏRƏRLƏRЭ

  Artэk hamэ sigaretin ne qədər zərərli olduрunu bilir. Tьtьnьn kanserogen olduрunu eюitməyən bilməyən qalmadэ. Ancaq, sigaretin zərərləri bununla qurtarmэr, hər зeюidьrək və aрciyər xəstəliyinə yol aзэr, damar tэxanэqlэрэ iflicə qədər apara bilir.


  Эlk nəfəs... və sonrasэ
  Siqaret зekdiyiniz anda, organizmanэza təsir etməyə baюlayэr. Nəbziniz yьksəlir, daha sьrətlə nəfəs alэb verməyə baюlayэrsэnэz. Qan dцvranэnэz yavaюlayэr. Siqaretin iзinde təxminən 3.700 zəhərli madde vardэr. Bunlarэn bцyьk bir miqdarэ kanserogen maddələrdir. En zərərliləri da karbon monoksi (CO), hidrogen siyanid (HCn) və amonyakdэr (NH4) və bu zəhərli kimyəvi maddələr, bir nəfəs siqaretlə qan dцvranэmэza qarэюэr. Bunun nəticəsində, astma, ciрer yangэsэ, kцks qəfəsində aрrэlar baюlar. Daha tez-tez nəzlə, grip və soyuqdəymə keзirməyə baюlarsэnэz.

  Hər on ьз saniyədə bir insan, siqaretə baрlэ bir xəstəlikdən həyatэnэ itirməkdədir. Hər il dьnyada 2.500.000 insan siqaret ьzьndən həyatэnэ itirməkdədir. Bu цlьmlərin əsas səbəbi aрciyər xərзəngidir, ikinci əhəmiyyətli səbəb ьrək xəstəlikləri və digər xərcəng nцvləridir.

  Эnsan vьcudunda, heз bir ьzv və orqan yoxdur ki, siqaretdə olan kimyəvi maddələrdən payэnэ almasэn. Vьcutda qэsa bir gəzinmə ilə siqaret cəkən adamэn organizmasэnэn nə halda olduрunu sizə gostereceyəm:  Baю və Ьz
  Bir siqaret зəkən olaraq, aрэz xərзəngine yaxalanma riski зok yьksəkdir. Bundan baюqa tьtьn dumanэ diю əti xəstəliklərinə yol aзэr, diю зьrьmesine və nəfəsinizdən pisiy gəlməsinə səbəb olur. Beyinə gedən oksigendə azalma olur, bu da beyin damarlarэnэn daralmasэna səbəb olur. Bu vəziyyət insanэ iflicə qədər aparэb зэxara bilər.  Aрciyər və Bronxlar
  Tənəffьs borunuzdan və bronxlarэnэzdan keзən duman aрciyərlərinizə enər. Siqaret dumanэndakэ hidrogen siyanid, bronxlarэnэzэn divarэnэ yandэraэr və xronik цksьrьk ortaya cэxэr. Bronxlar zəiflədikcə, bu bцlgede xeyli xəstəlik ortaya зэxэr. Siqaret зəkənlər зəkməyənlərə gцrə on qat daha зox aрciyər xərзəngi olma riski daюэyэrlar.


  Ьrək

  Siqaretinn ьrəyə verdiyi ziyanlar tək kəlməylə yэxэcэdэr. Nikotin qan təzyiqini yьkseldir və qanэn daha sьrətlə laxtalanmasэna səbəb olur. Siqaretdə olan karbon monoksidin qandakэ oksigeni yox etməsi ile damarlarda xolesterol depolanэr və bu da Miokard infarktэ riskini artэrэr. Bundan baюqa qan dцvranэ pozukluqlarэna baрlэ olaraq iflic, barmaqlarda qanqrena və gьcsьzlьk, siqaret зəkənlərdə зox sэx gцrьlən xəstəliklərdir..  Digər Organlar
  Siqaretin həzm sisteminq xeyli зox pis təsiri bilinməkdədir. Siqaret tьkətiminə baрlэ olaraq, mədəde xlorid turюusu ifrazэ artэr, mədə yanmalarэ və xora baюlayэr. Siqaret зəkənlərdə pankreas xərзəngi зox sэx ortaya зэxэr, bцyьk цlзьdə цlьmlə nəticələnir. Siqaretin iзində olan kanserogen maddələr, sidiklə orqanizmdən atэlэr, ancaq bu maddələrin vьcudda olmasэ sidik kisəsi xərзənginə yol aзэr. Siqaret ьzьnden ortaya зэxan yьksək qan təzyiqi isə bцyrəklərə bцyik ziyan vurur.  Nəticə.

  Siqaretnэn saрlamlэq ьzerindəki ziyanэ araюdэrmalarla sьbut edilmiюdir. Bu araюdэrmalara gцrə, siqaret зəkən kiюilərin 40 %-i hələ təqaьd yaюэna gəlmədən həyatэnэ itirməkdədir. Bu nisbət siqaret зəkməyənlərdə 18%-dir. Siqaret зəkən qadэnlarda isə uюaqlэq (uterus) xərзəngi riski зoxalmakdadэr, hamilə qadэnlarэn siqaret зəkməsi isə юikəst və цlь doрumlarla nəticələnməkdədir.

  Bьtьn bunlara baxmayaraq siqareti tərgitdiyiniz anda vьcud цzьnь təmir etməyə baюlayэr. On il iзində vьcud heз siqaret зəkməmiю kimi olur. Ancaq, siqareti targitmək ьзьn xərзəng və ya ьrək xəstəsi olmaрэ gцzləsəniz vьcudunuzun цzьnь təmir etməsi ьзьn yetərli vaxtэ olmayacaqdэr. Təəssьf ki, bu xəstəliklər cox цldьrьcьdьr. Siqareti tərgitmək ьзьn bundan daha yaxюэ bir səbəb ola bilməz.  SЭQARETЭN PSЭXOLOJЭ TƏSЭRLƏRЭ

  Siqaret зəkənlər siqaret зəkmə istəklərini зox vaxt belə aзэqlayэr:

  - Gərgin olduрum zaman зəkirəm.
  - Diqqətimi toplamaq ьзьn зəkirəm.
  - Sэxэldэрэm zaman зəkirəm.
  - Qəmgin olduрum zaman зəkirəm.
  - Əsəbi olduрum zaman sakitləюmək ьзьn зəkirəm.

  Yalnэz bir siqaret bu qədər зox юey verə bilərmi? Bu sualэn cavabэ siqaretin iзindəki kimyəvi maddələrin psixoloji təsirində yatэr:  Nikotin - Gьзlь Bir qэcэqlandэrэcэdэr
  Nikotin; kokain ya da amfitemin qədər gьclь və onlara bənzər bir qэcэqlandэrэcэdэr. Эnsana davamlэ olaraq siqaret зəkmə istəyi verən юey de odur. Nikotin siqaret зəkən insanэ qэcэqlandэrэr, ьrəkdцyьnməyə, yьksek təzyiqə, insanэn tənəffьsьnьn sьrətlənməsinə səbəb olur. Təəssьf ki, bu təsirlər 20 dəqiqə sonra itir və siqaret зəkən adam yeni bir siqaret зəkmək istəyir.

  Karbon-Monoksid və digər Sakitləюdiricilər
  Həm siqaret tьstьsьndə hem de alkoqolda bəzi sakitləюdirici maddələr vardэr. Siqaretdə olan karbon monoksid, insanэ sərsəmləюdirir. Bu kimyəvi maddələr, qэsa bir mьddet gərginliyi, əsəbiliyi və digər hissləri azaldэr.  PASSЭV SЭQARET ЗƏKMƏ, AKTЭV ZЭYAN

  Siqaret tьstьsьnьn ziyanlarэ saymaqla qurtarmaz və sadəcə siqaret зəkənlər ьзьn deyil зəkməyənlər ьзьn de зok zərərlidir. Siqaret ya da siqar зəkən bir insanэn yanэnda duran insan həm yanan tьtьnlə, həm də siqaret зəkən insanэn зole verdiyi tьstьylə tənəffьs edir və olduqca bцyьk zərər gцrьr.

  Hər il minlərlə passiv siqaret зəkən siqaret tьstьsьnьn verdiyi zərərlər nəticəsində xəstələnərək, həyatэnэ itirməkdədir.  Zəhərli Duman
  Passiv siqaret зəkənlər, siqaret зəkən insanlarэn yanэnda duraraq 3.700 зeюid kimyəvi qazdan zərər gцrməkdəedirlər. Bunlarэn bьyьk bir qismi zəhərlidir, geriyə qalan qismi də kanserogen benzopyren və formaldehyd qazlarэdэr.

  Siqaret dumanэna ne qədər зox məruz qalsanэz, Miokard Эnfarktэ keзirmə və aрciyər xərзəngi olma riskiniz o qədər artar.  Risk Altэndakэ kцrpələr və ьюaqlar
  Təəssьf ki, uюaqlar ьзьn risk зox daha ciddidir. Зьnki, aрciyərləri hələ inkiюaf etməkdədir və onlar bцyьklərdən daha зox və sьrətlə nəfəs alэb verirlər. Siqaret dumanэna məruz qalaraq, passiv siqaret зəkən vəziyyətinə salэnan uюaqlarda qulaq və burun infeksiyalarэ, bronxit, pnevmoniya daha cox sэxlэqla gцrьlьr.  HAMЭLƏLЭK və SЭQARET
  Siqareti tərgitmək ьзьn səbəblər saymaqla qurtarmaz. Eрer bir uюaq istəyirsinizsə ya da hamiləsinizsə, siqareti tərgitmək ьзьn bundan əhəmiyyətli səbəb ola bilməz. Doрulacaq kцrpənin saрlamlэрэ sizin ьзьn hər юeydən əhəmiyyətli olmalэdэr. Bu həqiqətləri heз zaman unutmayэn:  Siqaret və uюaрэn aрэrlэрэ
  Hamiləsinizsə və siqaret зəkirsinizsə, doрulmamэю kцrpənizə də siqaret зəkdirirsiniz mənasэna gəlir. Siqaret зəkən analarэn uюaqlarэ siqaret зəkməyən analarэn uюaqlarэna gцrə daha zəif doрulmaqdadэr. Əgər, hamiləlik zamanэ cox siqaret зəksəniz (bir qutudan cox), uюaрэnэzэn doрum aрэrlэрэ (kilosu) daha az olacaqdэr. Daha da betəri, nikotin uюaрэnэzэn inkiюafэ ьзьn lazэm olan oksigeni yox edəcəkdir. Dцlьn inkiюafэ təhlьkəyə girəcəkdir. Doрulan uюaрэn zəkasэnэn geri olma ehtimalэ de зox yьksəkdir. Məktəbə gətdiyi zaman digər usaqlar oxuma yazmaрэ daha tez oyrənirkən anasэ siqaret зəkən uюaqlar siqaret ьzьndən yaюэdlarэndan geri qalacaqdэr.  Siqaret və Uюaq Цlьmləri
  Statistikaya gцrə, siqaret зəkən analarэn dьюьk və цlь doрma nisbəti зəkməyənlərə gцrə 50% daha зoxdur. Əgər hamilə olmadan цncə siqareti tərgitsəniz bьtьn bu riskler dцrd ay iзində yox olacakdэr.  Siqaret və Saрlamlэрэnэz
  Ana olmaq зox зətin bir iюdir. Cavabdehlik hissi olmalэdэr. Hər mənada saрlamэрэnэz yerində olmalэdэr. Siqaret зəkən insanlar зəkməyənlərdən daha зox xəstələnir, demək olar ki hamэsэnda ciddi saрlamlэq problemləri ortaya зэxэr. Dьnyada, hər il aрciyər xərзəngindən цlən siqaret зəkən qadэn miqdarэ 30.000-dir. Siqareti indi tərgitsəniz uюaqlarэnэzla bərabər kəcirəcəyiniz illəri artэracaрэnэzэ unutmayэn.  Siqaret və Ailə Saрlamlэрэ
  Siqaret tьstьsь passiv siqaret зəkənlər ьзьn də aktiv siqaret зəkənlər kimi zərərlidir. Mцvzu ьюaqlar olduрu zaman vəziyyət daha vahim hal alэr. Onlarэn orqanizmasэ daha zəifdir və hələ inkiюaf dцvrьndə olduqlarэ ьзьn oksigenə, təmiz havaya olan ehtiyaclarэ bцyьklerden daha зoxdur. Mьmkьndьrse, uюaqlarэn yanэnda siqaret зəkməyin. Onlarэ цz əllərinizlə zəhərləməyin.  ЦZЬNЬZЬ ALDATMAYIN!

  Siqareti tərgitmə qərarэ verdiyiniz zaman bunlarэ gцzцnьndə tutun:

  v v Həyatэnэz boyu зox problemlə qarюэlaюdэnэz və bunlarэ цz iradənizlə həll etdiniz.

  v v Hər gьn зox юeyə dцю gərirsiniz və bacarэrsэnэz.

  v v Цz qərarlarэnэzэ цzьnьz verirsiniz, məqsədlərinizi цzьnьz mьəyyənləюdirirsiniz. Siqaretə də цzьnьz baюlamэюdэnэz, unutdunuzmu?

  v v Siz zəif xarakterli bir insan deyilsiniz. Əgər elə olsaydэ, keзmiюdəki cox hadisəyə dцzə bilməzdiniz. Siqareti də beləcə tərgidə bilərsiniz.

  v v Həyatэnэz boyu зox insana kцmək etdiniz, dəstək oldunuz. Dostlarэnэz sizə hər zaman etibar edir. Siz cavabdehlik hissi olan bir insansэnэz.

  v v Siqaret зəkmək ya da зəkməmək sizin цz seзiminizdir. Əgər həqiqətən istəmirsinizsə зəkməzsiniz.

  v v Эlk səfərdə bacarmasanэz da təkrar yoxlayэn mьtləq bacaracaqsэnэz.

  UNUTMAYIN! TƏRGЭDƏ BЭLƏRSЭNЭZ!


  SЭQARETЭ TƏRGЭTMƏNЭN ЭYЭRMЭ ASAN YOLU
  1. Цzьnьzə inanэn və gьvənin. Siqareti tərgidə biləcəyinizə inanэn. Həyatэnэzda daha əvvəllər bacardэрэnэz зətin iюləri dьюьnьn. Siqareti də tərgidə biləcəyinizi dьюьnьn.

  2. Bu siyahэyэ oxuduqdan sonra, təklifləri цzьnьzə tətbiq edin və siqareti tərgitmək ьзьn цz planэnэzэ hazэrlayэn.

  3. Siqareti tərgitmə səbəblərinizi və tərgitdiyiniz zaman qazanacaqlarэnэzэ yazэn:
  Məsələn: daha uzun yaюamaq, цzьnьzь daha yaxюэ hiss etmək, pul yэрmaq. Siqaret зəkən hər kəs bunun zərərlərini bilir və tərgitmək istəyir, siz bunu yazэlэ hala gətirin və hər gьn oxuyun.

  4. Ailənizdən və dostlarэnэzdan siqareti tərgitmə qərarэnэzэ dəstəkləmələrini istəyin. Sizə yardэmзэ olmalarэnэ ancaq qətiyyən sizi gьnahkar hesab etməmələri lazэm olduрunu sцyləyin. Siqareti tərgitdiyiniz ilk gьnlərdə зətinlik зəkəcəyinizi və sizə qarюэ anlayэюlэ davranmalarэnэ xahiю edin.

  5. Siqareti tərgitmək ьзьn bir gьn mьəyyən edin. Bu gьnьn yeni həyatэnэz ьзьn bir baюlangэc olduрunu dьюьnьn.

  6. Siqareti tərgitmək ьзьn bir həkimlə məsləhətləюə bilərsiniz və onun yardэm və təkliflərini ala bilərisiniz.

  7. Эdmanla məюрul olmaрa baюlayэn. Haftada 3-4 kərə, 30-40 dəqiqə idman edin.

  8. Hər gьn 3-5 dəqiqə tənəffьs gimnastikasэ edin. Gцzlərinizi yumun. Burnunuzdan dərin nəfəs alэn, nəfəsinizi bir neзə saniyə tutun və зox yavaю bir юəkildə aрzэnэzdan verin. Nefes gimnastikasэedərkən, hər dəfə daha təmiz və daha rahat nəfəs aldэрэnэzэ gцrəcəksiniz.

  9. Biri sizə siqaret təklif edərsə almayэn, зəkmirəm deyin. Bu sizin цzьnьzə olan gьvəninizi artэracaqdэr.

  10. Siqaret tamamən tərgidəcəyiniz gьnə yaxэnlaюdэqca, siqaret miqdarэnэ azaldэn. Hər gьn neзə ədəd siqaret зəkəcəyinizi planlaюdэrэn, bu rəkəmi hər gьn bir dənə azaldэn. Hər gьn baюqa bir marka siqaret alэn, dьnəndən qalan qutuyu atэn. Siqaret qutunuzu bir baюqasэna verin, beləcə hər siqaret зəkmək istədiyiniz zaman ondan istəemək məcburiyyətində qalacaqsэnэz.

  11. Зox adam siqareti yavaю-yavaю tərgidə bilməyəcəyini, ancaq bir səfərdə tərgidə biləcəyini dьюьnьr. Hansэ metodun sizə daha uygun olduрuna qərar verin.

  12. Siqareti tərgitmək istəyən bir dostunuz varsa bərabər daha asan olacaqdэr.

  13. Diюlərinizi təmizlətin və hər zaman təmiz saxlayэn.

  14. Siqareti tərgitdikdən sonra цzьnьzь mьkafatlandэrэn.

  15. Зox su iзin. Su hər mənada vьcudunuz ьзьn faydalэdэr.

  16. Siqareti ən зox nə zaman istədiyinizi dьюьnьn və bunu yerinə xoюunuza gələn baюqa bir iю gцrьn.

  17. Əlinizdəki və aрzэnэzdakэ boюluq hissini aparmaq ьзьn bir юey tapэn, məsələn: su iзin, saqqэz зiynəyin, ləbləbi yeyin vs.

  18. Siqareti tərgitmə mцvzusunda dьюьncələrinizi yazэn. Bunu hər gьn oxuyun.

  19. Yanэnэzda sizin ьзьn зok əhəmiyyətli birinin юəklini gəzdirin, bir kaрэza siqareti tərgidəcəyimə sцz verirəm yazэn, hər siqaret istədiyiniz zaman bu юəkilə və yazэya baxэn.

  20. Siqaret зəkmək istədiyiniz zaman, bir siqaret yandэrmaq yerinə hisslərinizi bir gьndəliye yazэn. Bu gьndəliyi hər zaman yanэnэzda gəzdirin.
  MЬVƏFFƏQЭYYƏTLƏR!

  Son Sigaretinizdən...

  20 Dəqiqə Sonra:

  Qan təzyiqiniz dьzəlir,

  Ьrək dцyьnmələriniz normala dцnьr,
  Əl və ayaq istiliyiniz normala dцnьr,  8 Saat Sonra:
  Qanэnэzdakэ nikotin və karbon-monoksid səviyyəsi yarэya dьюьr
  Qanэnэzdakэ oksigen seviyyəsi normala dцnьr  24 Saat Sonra:

  Karbon-monoksid vьcudunuzdan tamamilə atэlэr
  Aрciyərləriniz sigaretin səbəb olduрu bəlрəmi təmizləməyə baюlayэr
  Miokard Эnfarktэ riskiniz azalmaрa baюlayэr  48 Saat Sonra:
  Vьcudunuzdakэ nikotin tamamilə təmizlənir
  Эybilmə və dad hissiyatlarэnэzda artэю olur  72 Saat Sonra:
  Nəfəs almanэz asanlaюэr
  Enerji seviyyəniz yьksəlir  2-12 Həftə Sonra:

  Qan dцvranэnэz daha saрlam bir юəkildə həyata keзməyə baюlayэr.
  Aрciyər funksiyalarэnэz 30% nisbətində artэr
  Yerimə və qaзmanэz asanlaюэr  3-9 Ay Sonra:

  Цksьrьk və sinədəki xэrэltэlarэnэz azalэr.
  Nəfəs alma problemləriniz yaxюэlaюэr
  Aрciyərlərinizin infeksiyalara qarюэ dayanэqlэlэрэ artэr.  1 Эl Sonra: Ьrək xəstəliyi riski, sigaret зəkməyə davam edən birinin daюэdэрэ riskin yarэsэna dьюər.  5 Эl Sonra: Aрэz və gэrtlaq xərзəngindən цlmə riskiniz azalэr  10 Эl Sonra:

  Aрciyər xərзənginə yaxalanma riskiniz, sigaret зəkməyə davam edən birinin daюэdэрэ riskin yarэsэna dьюər
  Ьrək xəstəliyi riskiniz heз sigaret зəkməmiю birinin daюэdэрэ risklə eyni səviyyəyə enər

  15 Эl Sonra Эflic keзirmə və Miokard infarktэ olma riskiniz heз sigaret зəkməmiю birinin daюэdэрэ risklə eyni səviyyəyə enər.
  SEVGI NECE GOZEL ULVI BIR HISSDIR
  BU HISSI HER INSAN YASAYA BILMIR
  HEM SEVIB HEM DE KI SEVILMEK GOZEL
  ONU DA HER INSAN YASAYA BILMIR

 2. #2
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Yer
  Sensizliğin sokağından...
  Mesajlar
  657
  sag ol melumatlar uchun..Men hele cekmirem ama bu hecbir zaman cekmeyecem degil

 3. #3
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Yer
  baki
  Mesajlar
  493
  onemli deyil shilk boy
  SEVGI NECE GOZEL ULVI BIR HISSDIR
  BU HISSI HER INSAN YASAYA BILMIR
  HEM SEVIB HEM DE KI SEVILMEK GOZEL
  ONU DA HER INSAN YASAYA BILMIR

 4. #4
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Yer
  İstanbul
  Mesajlar
  157

  sigaret

  eger sigarete qarsı tesirli bir mubarize aparılmasa 2050 il den sonra sigarer dunyadaki olum sebeblerinin basında gelecek..

  hal hazırda dunyadakı oumlerin en cox sebebi kardiovaskuler xesteliklerdir
  Ayaqqabım olmadıgından şikayet eleyirdim..
  Yolda gederken ayaqsız insan gordum..
  MEVLANA

 5. #5
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Yer
  İstanbul
  Mesajlar
  157
  *Sigara’nın içinde 40’tan fazla kanser yapıcı kimyasal madde vardır

  * Sigara, 4 binden fazla kimyasal madde içerir. Sigara dumanında, en çok bilinen nikotin ve katranın yanında, karbon monoksit, amonyak, arsenik, hidrojen siyanür, formaldeheid ve metan gibi son derece zehirli kimyasal maddeler de bulunur

  * Sigara dumanının içinde bulunan kimyasal maddelerden bazıları, tahta cilası, böcek ilacı DDT, arsenik, tırnak ojesi sökücü ve fare zehirinde de bulunur 5
  Araştırmalar, nikotinin, insan beyninde ,eroin ve kokain kadar zarar verici etkisi olduğunu kanıtlamıştır

  * Nikotin, sigara dumanı içe çekildikten 10 saniye sonra beyne ulaşır. Nikotin’in, vücudun her yerinde ve anne sütünde bulunduğu tespit edilmiştir.

  * Sigara içimiyle vücuda alınan karbon-monoksit, akyuvarlardaki hemoglobine yapışır ve bu hücrelerin oksijeni tam kapasite ile taşımasına engel olur

  * Tütün içindeki kanserojen maddeler, hücrelerin büyümesini etkileyen önemli genlere zarar verirler ve bu hücrelerin sağlıksız gelişmesine veya çok çabuk gelişmesine sebep olurlar

  *Vücut, hasarlı hücreleri tamir etmek için, antioksidan üretir. Sigara tiryakilerinde, sigara içmeyen insanlardan daha düşük seviyede antioksidan bulunur

  *Daha az katran ve nikotin içeren sigaraların, sağlığa daha az zararı olduğuna dair bir kanıt bulunamamıştır

  *Sigara içen erkekler, akciğer kanserinden ölme riskini 22 kat, bronşit ve emphysema’dan ölme riskini de 10 kat artırırlar

  *Sigara içmek, orta yaşlı erkek ve kadınlarda, kalp rahatsızlıklarından ölme riskini üç kat artırır

  *Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), en tehlikeli akciğer hastalıkları arasında yer alır ve bazı istisnalarla birlikte, sadece sigara içen kişilerde görüldüğü tespit edilmiştir

  *Sigara dumanından vücuda alınan katran akciğerlere zarar verir; karbon monoksit ise damarlarda pıhtılaşmaya sebeb olur ve atardamarların iç duvarlarına zarar verir. Sonuç, kalp krizidir

  *Sigara, kadınlarda doğurganlığı azaltır; erkeklerde ise iktidarsızlığa yol açar
  Ayaqqabım olmadıgından şikayet eleyirdim..
  Yolda gederken ayaqsız insan gordum..
  MEVLANA

 6. #6
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Yer
  İstanbul
  Mesajlar
  157
  *Dünya genelinde, 1 milyar 250 milyon kişinin sigara içtiği tahmin edilmektedir

  *Dünya genelinde, hergün 11 bin, bir yıl içerisinde de toplam 4 milyon kişinin sigara içtiği için öldüğü tahmin edilmektedir

  * 2020 yılına kadar, sigara tüketimi bu hızla devam ederse, sigara ve sigaraya bağlı hastalıklardan ölen kişi sayısı, her yıl 8.4 milyon kişiye yükselecektir

  *Her 13 saniyede bir kişi, sigara içtiği için ölmektedir
  Ayaqqabım olmadıgından şikayet eleyirdim..
  Yolda gederken ayaqsız insan gordum..
  MEVLANA

 7. #7
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Yer
  İstanbul
  Mesajlar
  157
  SİGARA TARİHİ

  1492'den önce: Amerika kitasinin yerlileri tedavi ve dini amaçlarla tütün üretimi yapiyorlardi.

  1492: Kristof Kolomb Amerika'yi kesfetti. Avrupa'ya döndügünde yaninda bu kitada daha önce hiç görülmemis olan tütün tohumlari ve yapraklari vardi. Kolomb'un mürettebatindan Rodrigo Jerez tütün içerken görüldü ve seytan tarafindan ele geçirildigi iddia edilerek hapis cezasina çarptirildi.

  1535: Montreal Adasina ulasan Jacques Cartier oradaki yerli halkin kendisine tütün sunmasindan sonra günlügüne "vücutlarini, agizlari ve burunlari sanki birer bacaymislar gibi tütene kadar, dumanla dolduruyorlar", "biz de onlari taklit ettik, ancak duman biber gibi aciydi ve agzimizi yakti" diye yazmisti.

  1556: Fransa ilk defa tütünle tanisti ve Jean Nicot kisa zamanda tütün içmeyi popüler hale getirdi (19. Yüzyil bilim adamlari "nikotin" olarak taninan kimyasal maddeye onun adini verdiler).

  1565: yilina gelindiginde, tüm Avrupa'ya yayilan tütün aliskanligi, ünlü Ingiliz aristokrati ve sairi Sir Walter Raleigh'nin tütün içmeye baslamasiyla, Ingiltere'ye de girdi.

  1610: Japonya'da tütün üretimi ve içimi yasaklandi.

  1612: Amerika'da Virginia'da ilk defa ticari tütün ekimi yapildi ve basariya ulasti. Amerikali tütün ekicisi John Rolfe daha sonra ünlü Kizilderili kizi Pocahontas'la evlendi. On yil içinde, tütün Virginia eyaletinin en önemli ihraç maddesi haline geldi. Tütün ekimi için köle is gücü kullanilmaya baslandi.

  1618: Virginia 20.000 libre tütün üretti.

  1622: Virginia, bir Kizilderili saldirisinda kolonisinin üçte birini kaybetmesine ragmen 60.000 libre tütün üretti.

  1627: Virginia, 500.000 libre tütün üretti.

  1629: Virginia tütün üretimini üç katina çikararak 1.500.000 libre tütün üretti.

  1634: Maryland kuruldu. Maryland'de de tütün üretimine baslandi. Rus Çari tütün içimini tüm Rusya'da yasakladi. Tütün içerken yakalananlarin ceza olarak burnu kesiliyor, suçun tekrari halinde ölüme mahkum ediliyorlardi.

  1660: Tütün üreticisi olan Virginia ve Marland kolonilerinde kölelik basladi. Sayilari azalan beyaz usaklar yerini kölelere birakti. Köle fiyatlari tütün fiyatlarina göre belirlenmeye baslandi.

  1676: New France Kolonisinde sokakta tütün içmek ve tütün tasimak yasaklandi. Bir süre için, perakende satista yasaklandi ancak halkin kendileri için tütün yetistirmeye baslamasiyla, Kanada'nin tütün endüstrisi düsüs gösterdi.

  1732: Virginia'nin en zengin tütün üreticisi Robert King öldü. Öldügünde 300.000 dönüm arazisi ve 700 kölesi vardi.

  1739: Fransa, Kanada'dan tütün ithal etmeye basladi.

  1761: Ingiliz doktor John Hill, "Cautions Against the Immodetrate Use of Snuff" (Asiri Enfiye Kullanimina Dikkat) isimli ve tarihte bilinen ilk tütün-kanser arastirmasi olan raporunu yayinladi.

  1775: Virginia ve Maryland'in tütün üretimi 100 milyon libreye ulasti.

  1800: ABD'nin köle nüfusunun yarisindan fazlasi Virginia ve Maryland'deydi. Bu iki eyaletteki toplam zenci köle sayisi 395.000'di. Puro tüketimi, enfiye tüketimiyle rekabet etmeye basladi. Tütün çigneme ve pipo kullanimi ortaya çikti.

  1854: 1856 yilinda sona eren Kirim Savasi basladi. Ingiliz ve Fransiz askerleri Türk tütünüyle tanisip, onu Avrupa'ya götürdüler.

  1878: Kanada'nin Ontorio bölgesinin rahibi Albert Sims "The Sin of Tobacco Smoking and Chewing Together With an Effective Cure for These Habbits" (Tütün Içme ve Çigneme Günahi ve Bu Aliskanliklari Birakmak Için Etkili Tedavi) isimli kitabini yayinladi.

  1881: ABD'de, John Bonsack ilk sigara yapan makinenin patentini aldi. Böylece ABD, günde 120.000 sigara üretmeye basladi. Bir makine 48 kisinin yaptigi isi yapiyordu. Üretim maliyeti düstü ve güvenli kibritin de icadiyla, sigara tüketimi bir anda patladi.

  1889: Saint John Hastanesi sigaranin zararlarini ve girtlak kanserine neden oldugunu anlatan bir kitap yayinladi.

  1891: Kanada'nin British Colombia eyaletinde, 15 yasindan küçüklerin tütün içmesi yasaklandi.

  1895: Sadece Kanada'da 66 milyon adet sigara satildi.

  1903: Kanada, Ingiltere ve Amerika'da sigaranin zararlari ciddi bir sekilde ele alinmaya baslandi, Kanada'da sigaranin yasaklanmasi için meclise kanun tasarisi verildi.

  1914: Birinci Dünya Savasinin baslamasiyla, sigarayi yasaklama hareketi sekteye ugradi hatta tüm dünyada, cephedeki askerlere tütün yollama kampanyalari basladi.

  1920'ler: Tüm dünyada sigara kullanimi hat safhaya ulasti, bir yilda tüketilen sigara sayisi milyarlari buldu.

  1930: Almanya'nin Köln Üniversite'si bilim adamlari sigara ve kanser arasindaki iliskiyi istatistiksel olarak ortaya çikardi.

  1934: Ilk mentollü sigara üretildi.

  1938: John Hopkins Üniversitesi doktorlarindan Raymond Pearl sigara içenlerin, sigara içmeyenlere oranla daha genç yasta öldüklerini belirtti.

  1939: Almanya Polonya'yi isgal etti ve Ikinci Dünya Savasi basladi. Cephedeki askerlere sigara tasinmaya baslandi. Bu sirada Alman bilim adamlari sigara ve kanser arasindaki iliskiyi daha derinlemesine inceleyen yeni bir istatistiksel rapor yayinladi.

  1943: Dünya yetiskin nüfusunun yaklasik %60-%80'nin sigara içiyordu.

  1944: Amerikan Kanser Dernegi, sigaranin sagliga zararli olabilecegini belirtti. Akciger kanseri ve sigara arasindaki iliskinin henüz kesinlik kazanmadigini ama gene de dikkatli olunmasi gerektigi hakkinda halki uyardi.

  1947: Kanadali doktor Norman Delarue akciger kanseri hastalarinin %90'inin sigara tiryakisi oldugunu gösteren bir arastirma yayinladi
  Ayaqqabım olmadıgından şikayet eleyirdim..
  Yolda gederken ayaqsız insan gordum..
  MEVLANA

 8. #8
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Yer
  İstanbul
  Mesajlar
  157
  Sigarayı Bırakmak

  Sigara alışkanlığından vazgeçmek zor; ancak imkansız değildir. İş işten geçmeden sigara bırakılırsa vücut kendini yenileme imkanı bulabilir. Son sigara içildikten sonra 12 saat içinde vücut kendini iyileştirmeye başlar. Vücuttaki nikotin ve karbonmonoksit miktarı hızla azalmaya başlar, birkaç gün içinde vücutta belirgin rahatlama olur.

  Sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra kalp krizi riski içmeyenlerle aynı düzeye iner. 10 yıl sonra akciğer kanserinden ölüm riski %50 oranında azalır.

  Sigara bağımlılığının 2 yönü vardır. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık.

  - Fiziksel bağımlılığı yapan sigaradaki nikotindir. Psikolojik bağımlılık ise kişiye göre değişir. Kendine güvensiz, sorunlardan kaçan kişiler psikolojik bağımlılığa daha eğilimlidir.

  Nikotin bağımlılığı oluşmuş kişilerde, sigarayı bıraktıktan sonraki ilk 3 gün en zor dönemdir. Bu dönemde huzursuzluk, sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü ortaya çıkabilir. Bu dönemde aktif olmak, kafeinden uzak durmak, sigarayı akla getirecek ortamlarda bulunmamak, sakız çiğnemek, kuruyemiş yemek, bu dönemi kolay atlatmaya yardımcı olabilir. Ancak bu bant ve sakızların yanlış kullanımı tehlikeli olabileceğinden mutlaka doktor gözetiminde kullanılmalıdır.

  - Psikolojik bağımlılığı belirgin olan kişilerde ise psikiyatrist gözetiminde ve gerekirse anti-depresan türü ilaçlardan yardım alınmalıdır.

  Sigarayı bırakma sonrasındaki sıkıntıların geçici olduğunu ve daha sağlıklı bir yaşama başlangıç olduğunu unutmayın. Sigarayı bırakmakla nefes almanız rahatlayacak, egzersiz kapasiteniz artacak, koku ve tat duyularınız düzelecek, öksürüğünüz yavaş yavaş azalmaya başlayacaktır. Sigaranın kokusundan, bütçenize getirdiği yükten ve bağımlılıktan kurtulacaksınız
  Ayaqqabım olmadıgından şikayet eleyirdim..
  Yolda gederken ayaqsız insan gordum..
  MEVLANA

 9. #9
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Yer
  baki
  Mesajlar
  493
  cox sag ol sende logman bele yaxsi melumatlar yazirsan
  SEVGI NECE GOZEL ULVI BIR HISSDIR
  BU HISSI HER INSAN YASAYA BILMIR
  HEM SEVIB HEM DE KI SEVILMEK GOZEL
  ONU DA HER INSAN YASAYA BILMIR

 10. #10
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  756
  "Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; dünyadaki en büyük sağlık sorunu sigaradır. Her 8 saniyede bir kişi sigaranın neden olduğu hastalıklardan dolayı ölüyor.

  Sigara, içenlerin yarısını öldürmektedir. Her yıl 4 000 000 ölümün nedeni sigaradır. 2020' de her üç erişkinden birinin ölümü sigaradan olacaktır.

  Sigara, akciğer kanseri ölümlerinin % 90'ından, tüm kanser ölümlerinin % 30'undan, bronşit ölümlerinin % 75'inden, kalp krizi ölümlerinin % 25'inden sorumludur

  Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 100.000 kişinin sigara nedeniyle öldüğü düşünülmektedir. Üstelik bütün bu ölümler, önlenebilir bir nedenden, yani sigaradan dolayı meydana gelmektedir.

  Ülkemizde yılda 100.000 kişinin ölümü ne demektir? Bazen büyük rakamlar yeterince göze batıcı olamıyor, şöyle düşünün; ülkemizde her gün bir uçak düşse ve 300 kişi ölse nasıl hissederdiniz? Ya da, her gün 6 otobüs devrilse ve içinden sağ kurtulan olmasa?

  Her yıl Marmara depreminden 3-4 tane olsa?

  Bir şehrimize atom bombası atılsa?

  Bu durumu yeterince kavrayan ülkelerde, sigara tüketimi azalmaya başladı. Örneğin A.B.D.'de son 20 yılda sigara tüketimi %30 azalmış. Buna karşılık, Türkiye'de ise sigara tüketimi, son 20 yılda %80 artmış.

  Bu kadar tehlikeli olabilmek için, sigara, pek çok madde içeriyor, ancak bunların en zararlı 3 tanesi; nikotin, karbonmonoksit ve katran.

  Nikotin, sigaranın tütünden kaynaklanan bir aktif maddesi. Enerjiyi, konsantrasyonu, el - göz koordinasyonunu artırır ve öfori yani mutluluk hali oluşturur, iştahı azaltır.  Bunlarla birlikte, ciddi bağımlılık oluşturma yeteneği var. Bunu, beyindeki bazı hormon düzeylerini artırmakla başarıyor.

  Sonuçta, eroin ve esrardan 8 kat güçlü bir bağımlılık yaratabiliyor. Yani, sigara bağımlılığı, yalnız psikolojik bir bağımlılık değil, sigara, gerçek bir fiziksel bağımlılığa da neden oluyor.

  Yoksunluğunda, huzursuzluk, uykuda bozukluk, konsantrasyon güçlüğü, göz- el koordinasyonunda bozulma, iştahta artış gibi bulgulara neden oluyor. Sonuçta aşırı sigara içme isteği ile, zararlı etkilerin devam etmesi mümkün oluyor.

  Karbonmonoksit ve katran ise, direkt tütünden kaynaklanmıyor. Bunlar, yanma ürünleri olup, hem tütünün, hem de asıl olarak sigara kağıdının yanmasından kaynaklanıyor.

  Karbonmonoksit, duman zehirlenmesinde olduğu gibi, kanda, oksijenin yerini alıp vücuda oksijen girişini engellerken, katran, sigaranın neden olduğu en korkunç hastalık olan kanserin, bilinen en tehlikeli etkeni.

  Sigara içenlerde kanser ve kanserden ölüm oranı, içmeyenlere göre 15 ile 25 kat fazladır.

  Sigara içiyorsanız, akciğer kanseri olma riskiniz sigara içmeyenlere göre 13 - 22 kat, ağız kanseri olma riskiniz 3 - 30 kat, dişeti kanseri olma riskiniz 5 - 14 kat, dil kanseri olma riskiniz 4 - 33 kat, bademcik kanseri olma riskiniz 7 - 11 kat, gırtlak kanseri olma riskiniz 16 kat, yemek borusu kanseri olma riskiniz , 8 - 10 kat, mesane kanseri olma riskiniz 3 - 5 kat, pankreas kanseri olma riskiniz 2 kat, böbrek kanseri olma riskiniz 5 kat, prostat kanseri olma riskiniz 2 kat, rahim ağzı kanseri olma riskiniz 17 kat, kan kanseri olma riskiniz 2 - 3 kat yüksek demektir.

  Akciğer kanseri, dünyada en çok rastlanan ve en fazla ölüme yol açan kanserdir, akciğer kanserlerinin % 95'i sigaraya bağlıdır. Ülkemizde her yıl 40 bin kişide akciğer kanseri tespit edilmektedir.

  Birçok sigara tiryakisinden şunu duydum: Eğer bana sigara içen birinin akciğeri ile içmeyen birinin akciğerini gösterebilirsen, belki duyacağım tiksinti, sigara içmemi engelleyebilir. Bu, tek başına yeterli değil ama, belki yardımı olur diye aşağıdaki fotoğrafa bakabilirsiniz.

  Sigara içen Sigara içmeyen

  [

Sayfa 1/2 12 SonSon

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.