Sayfa 3/6 İlkİlk 12345 ... SonSon
56 sonuçtan 21 ile 30 arası

Sağlamlıq Haqqında Bezi Meslehetler

 1. #21
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Yer
  baki
  Mesajlar
  493
  NORMAN YOKER ÜSULU İLӘ BӘDӘNİN ZӘHӘRLӘRDӘN TӘMİZLӘNMӘSİ
  Demәk olar ki, bütün xәstəliklәr vә vaxtından әvvәl ölümün başlıca sәbәbi düzgün qidalanmamaqdır. Uyğunsuz müxtәlif qidaların qәbulu bağırsaqların funk-siyasını pozur, onları deformasiyaya uğradır. Bәdәnin tәmizlәnmәsi üçün çox üsullar mövcuddur. Bunlardan әn başlıcası ac qalmaqdır. Lakin, bundan daһa münasib üsullar da var. Sağamlığın әn әsas sәbәbi bədәnin daxi-linin tәmiz olmasıdır (xarici öz yerindә). Bәdәnini әgәr tәmiz saxlasan, bil ki, daima sәn sağlam olarsan. Qeyri sağlam maddәlәrin, şlakların bәdәndә toplanması sağlamlığa ağır zәrbә vurur. Zәһәrli maddәlәrin bәdәndәn xaric olmasını ağciyәrlәr, beyrәklәr, dәri (tәr vasitәsilә), vә bağırsaqlar һәyata keçirirlər.
  Dәri tәr vәzilәri vasitәsilә bәdәndә olan zәһәrli maddәləri xaric edir. Böyrәklәr qida mәһsullarında olan zәһәrli (toksiki) maddәlәri vә mübadilә vasitәsilә һasil olan toksinlәri bәdәndәn xaric edirlәr. Bağırsaqlar isә qida qalıqlarını bәdәndәn xaric edirlәr. Zәһәrli maddәlәr bәdәndәn xaric olmadıqda zülallar parçalanır, dağılır vә zәһәrә çevrilərәk bәdәni zәһәrlәyirlər. Belәliklә qan zәһәrlәnәrәk bәdәndә turş muһit yaranır. Hansı ki, bәdәn-dә, qanda qәlәvi müһit olmalıdır. Belә һalda zәһәrli müһit-dәn azad olmaq üçün tәcili olaraq gündә 2-3 dәfә tәmizlәyi-ci imalә etmәk mәslәһәt görülür (2-3 gün).
  Bundan başqa 25 qr (1 xörәk qaşığı) natrium sulfat duzu götürüb. 1 stakan suda һәll edәrәk sәһәr ac qarına içib bağırsaqları tәmizlәmәk lazımdır. Bu mәһlul limfa sistemindә vә orqanizmin digәr yerlәrindәn olan toksiki maddәlәri dә özünә çәkәrәk bәdәndәn xaric edir.
  Bu proseduralar zamanı orqanizmdәn 3-4 litrәdәk zәһәrli maddәlәr xaric olur vә bu zaman bәdәn susuzla-şır. Onun yerini tәmiz mayelәrlә doldurmaq üçün 2 litr sitrus meyvәlәrinin tәzә şirәsi vә üzәrinә 2 litr tәmiz su töküb qarışdırıb içmək lazımdır. Bu zaman bәdəndә vә qanda normal qәlәvi müһit yaranır.
  Sitrus meyvәsinin şirәsi üçün 4 böyük vә ya 6 orta böyüklükdә qreypfrut, 2 böyük vә ya 3 orta böyüklükdә limon, qalanını isə portağal şirәsilә һesablayıb cәmi 2 litr şirә һasil etmәk təlәb olunur. Ona 2 litr su qarışdırmaq. Bu qarışığı natrium sulfat duzunu qәbul etdikdәn 30 dәqiqә sonra һәr 30 dәqiqәdәn bir 150-200 ml içməyә başlamaq lazımdır - qurtarana qәdәr.
  Bu tәmizlәnmә prosedurası zamanı әlavә һeç bir şey yeyib içmәk olmaz. Әgәr axşama yaxın acımış olsa-nız portağal vә ya qreypfrut yeyә bilərsiniz.
  Yatmazdan әvvəl 2 litr ilıq tәmiz sü ilә üzәrinә 2 limonun şirəsini sıxmaqla imalә etmәk lazımdır. Bu imaləni etmәkdə mәqsәd bağırsaqların selikli qışalarının büküşlәrindә toplanan bütün qalıqları xaric etmək-
  dir.
  Bu proseduranı üç gün davam etdirmәk (yәni һәr gün tәkrar etmәk lazımdır). Belәliklә bu üç gün әrzindә bәdәndәn 12 litr zәһәrli maddә xaric olacaq. Eyni zamanda һәmin һәcmdә dә qәlәvilәşdirici mәһlul bәdәndә olan turş müһit (zәһәrli müһt), qәləvi müһitlә әvәz olunmaqla normal müһit yaranacaq.
  Dördüncü gün meyvә və tərəvəz şirәsi içib yeyә bilәrsiniz (çiy һalda). Bu proseduradan sonra ümumi zәiflik һiss edә bilәrsiniz. Bunun üçün naraһatçılığa һeç bir əsas yoxdur. Keçib kedәcək vә gümraһlaşacaqsınız.
  Bununla sizin orqanizminız bütün zәһәrli maddә-lәrdәn tәmizlәnmiş olacaq.
  SEVGI NECE GOZEL ULVI BIR HISSDIR
  BU HISSI HER INSAN YASAYA BILMIR
  HEM SEVIB HEM DE KI SEVILMEK GOZEL
  ONU DA HER INSAN YASAYA BILMIR

 2. #22
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Yer
  baki
  Mesajlar
  493
  SARIMSAQ
  SARIMSAQ NECӘ BİR ANTİBİOTİK
  Sarımsaq әksәr mikrobları mәһv edir.
  Tәdqiqatlar göstәrir ki, sarımsağın tәsiri bizә mәlum olan tetrasiklindәn dә üstündür. Tetrasiklin orqanizmdә xoşa gəlmәz müxtәlif әlamәtlәr törәdә bilәr. Mәsәlәn allergiya. Lakin sarımsağı gündә 2-3 diş qәbul etdikdә ancaq müsbәt tәsir alına bilәr. Normadan artıq qәbul etdikdә isә bağırsaqlarda müәyyәn qıcıqlanmalar törәnə bilәr.
  Sarımsaqdan istifadәnin bәzi reseptlәri.
  1. 4-5 diş sarımsaq, 1 stakan çaxır vә ya sirkә.
  Sarımsağı tәmizləmәk vә xırda-xırda doğrayıb üzәrinә çaxır vә ya sirkә әlavә edәrәk 3 saat saxlamaq, sonra çay qaşığı ilә gündә 3 dәfә yemәkdәn qabaq qәbul etmәk lazımdır.
  SARIMSAQ-TӘRӘVӘZ SALATI
  1 baş sarımsaq, 1 әdәd kök, 1 әdәd orta böyüklükdә çuğundur, yarım limonun şirәsi, duz vә istiot tәləb olunur.
  hazırlanması: Kök vә çuğunduru tәmizlәyәrәk xırda gözlü sürtkәcdәn ҝeçirmәk. Bunları bir~birinә qatmaq. Uzәrinә doğranmış sarımsağı vә limon şirәsini әlavə etmәk. Sonra duz vә istiot töküb yavaş-yavaş qarışdırmaq lazımdır ki, şirәsi ayrılmasın. Әt xörәklәrindә istifadә etmәk olar.
  SARIMSAQ SOUSU
  Lazımdır: 2-3 baş sarımsaq, 1 orta böyüklükdә qıdığotu (xren), 1-2 xörәk qaşığı bitki yağı, 1-2 xörәk qaşığı xama.
  һazırlanması: Sarımsağı vә qıdığotunu tәmizlәyәrәk xırda-xırda doğramaq vә ya sürtkәcdәn keçirmәk. Bunları bitki yağı vә qatı xama ilә qarışdırımaq. Bu sousu Sulu xörәklә vә çörәyin üzәrinә çәkib yemәk olar.
  TÜND SOUS
  Tәlәb olunur: 1 baş sarımsaq, yarım limonun şirәsi, 1 dәnә acı bibәr, 1 alma.
  һazırılanması: Limon şirәsinin içinә kәsilmiş bibәri salmaq vә 3 saat saxlamaq soyulmamış almanı duxovkada bişirәrәk yumşaltmaq vә soyub püre kimi әzmәk. Limon şirәsinin içindәn bibәri çıxarıb şirәni alma püresinin üzәrinә töküb yaxşı qarışdırmaq. Sarımsağı әzib һәmin qarışığa qataraq qarışdırılır. Bu sousu әt xörәklәri ilә yemәk olar.
  SEVGI NECE GOZEL ULVI BIR HISSDIR
  BU HISSI HER INSAN YASAYA BILMIR
  HEM SEVIB HEM DE KI SEVILMEK GOZEL
  ONU DA HER INSAN YASAYA BILMIR

 3. #23
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Yer
  baki
  Mesajlar
  493
  Asan üsulla sağlamlığın bərpa edilməsi
  Sizin bədəninizdə nə çatışmır?
  Enzimlər (fermentlər)
  Tərəvəzlərin faydası
  Suda bişirilmiş xörək
  Şirələr qüvvətli qida deyil!
  Kənd təsərrüfatında tətbiq edilən kimyəvi maddələrin təsirindən necə qorunmaq olar?
  Şirələri hansı miqdarda qəbul etmək olar?
  Təbii yolla doğuş
  Şirələr sümüklərin bitişməsinə kömək edir?
  Suala cavab
  Bunu yadda saxlamaq lazımdır
  Detoksikasiya
  Çiy tərəvəzlərin və meyvə şirələrinin xüsusi xəstəliklər zamanı tətbiq edilməsi
  Süd haqqında
  Sirkə
  Sizə soyuq dəyib? Sizin daxili sekresiya vəziləri
  Norman Uokerin yaddaş dəftərçəsindən
  SEVGI NECE GOZEL ULVI BIR HISSDIR
  BU HISSI HER INSAN YASAYA BILMIR
  HEM SEVIB HEM DE KI SEVILMEK GOZEL
  ONU DA HER INSAN YASAYA BILMIR

 4. #24
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Yer
  baki
  Mesajlar
  493
  ŞİRƏLƏR
  Qarayoncanın şirəsi
  Mərəçüyüd şirəsi
  Çuğundur şirəsi
  Kök , çuğundur və hind qozu şirələrinin qarışığı
  Brüssel kələminin şirəsi
  Kələmin şirəsi
  Çiy kökün şirəsi
  Kərəvizin şirəsi
  Xiyarın şirəsi
  Zəncirotu şirəsi
  Kasnı-endiviya şirəsi
  Razyana (şirin şüyüd) şirəsi
  Sarımsaq şirəsi
  Qıtığotu şirəsi
  Yerarmudu şirəsi
  Bostan kələmi şirəsi
  Boz yosun (laminariya) şirəsi
  Soğan-kəvər şirəsi
  Kahı şirəsi
  Romen kahı şirəsi
  Xardal yarpaqlarının şirəsi
  Soğan şirəsi
  Yemiş ağacının meyvəsinin şirəsi
  Cəfəri şirəsi
  Çiy kaliumlu “şorba” şirəsi
  Əkin cır havuc şirəsi
  Bibər (yaşıl) şirəsi
  Kartof şirəsi
  Turş (tutulmuş ) kələm şirəsi
  Turşənk (quzuqulağı) şirəsi
  İspanaq şirəsi
  Oksalat şirəsi
  Tomat (pomidor) şirəsi
  Qınlı (qabıqlı) lobya şirəsi
  Şalğam şirəsi
  Su kressi (jeruxa) şirəsi
  SEVGI NECE GOZEL ULVI BIR HISSDIR
  BU HISSI HER INSAN YASAYA BILMIR
  HEM SEVIB HEM DE KI SEVILMEK GOZEL
  ONU DA HER INSAN YASAYA BILMIR

 5. #25
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Yer
  baki
  Mesajlar
  493
  RESEPTLƏRİN SİYAHISI

  Bütün reseptlər elmlər doktoruN. V. Uoker tərəfindən Norvokda kimyəvi tərkibli yeyinti və elmi tədqiqat laboratoriyasında tərtib edilib.


  1. Kök
  2. Kalium (kök , kərəviz , cəfəri və ispanaq)
  3. Çuğundur yarpaqları ilə birlikdə
  4. Brüssel kələmi
  5. Kələm
  6. Kərəviz
  7. Xiyarlar
  8. Zəncirotu
  9. Endiviy (kasnı)
  10. Yaşıl bibər
  11. Qıtığotu və limon
  12. Kahı
  13. Cəfəri
  14. Qırmızı turp və onun yarpaqları
  15. İspanaq
  SEVGI NECE GOZEL ULVI BIR HISSDIR
  BU HISSI HER INSAN YASAYA BILMIR
  HEM SEVIB HEM DE KI SEVILMEK GOZEL
  ONU DA HER INSAN YASAYA BILMIR

 6. #26
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Yer
  baki
  Mesajlar
  493
  RESEPTLƏRİN SİYAHISI

  Bütün reseptlər elmlər doktoruN. V. Uoker tərəfindən Norvokda kimyəvi tərkibli yeyinti və elmi tədqiqat laboratoriyasında tərtib edilib.


  16. Qınlı (qabıqlı) lobya
  17. Şalğam və onun yarpaqları
  18. Su kressi (kress-kahı)
  19. Qarayonca
  20. Almalar
  21. Hind qozu
  22. Qreypfrut
  23. Limonlar
  24. Apelsinlər
  25. Narlar
  26. Kök və çuğundur
  27. Kök , almalar və çuğundur
  28. Kök , çuğundur , və kərəviz
  29. Kök , çuğundur , və hind qozu
  30. Kök , çuğundur , və xiyarlar
  SEVGI NECE GOZEL ULVI BIR HISSDIR
  BU HISSI HER INSAN YASAYA BILMIR
  HEM SEVIB HEM DE KI SEVILMEK GOZEL
  ONU DA HER INSAN YASAYA BILMIR

 7. #27
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Yer
  baki
  Mesajlar
  493
  RESEPTLƏRİN SİYAHISI

  Bütün reseptlər elmlər doktoruN. V. Uoker tərəfindən Norvokda kimyəvi tərkibli yeyinti və elmi tədqiqat laboratoriyasında tərtib edilib.


  31. Kök , çuğundur , və kahı
  32. Kök , çuğundur , kahı və şalğam
  33. Kök , çuğundur , və ispanaq
  34. Kök və kələm
  35. Kök , kələm və kərəviz
  36. Kök , kələm və kahı
  37. Kök və kərəviz
  38. Kök , kərəviz və endiviy
  39. Kök , kərəviz və kahı
  40. Kök , kərəviz və cəfəri
  41. Kök , kərəviz və qırmızı turp
  42. Kök , kərəviz və ispanaq
  43. Kök , kərəviz və şalğam
  44. Kök və xiyarlar
  45. Kök və zəncirotu
  SEVGI NECE GOZEL ULVI BIR HISSDIR
  BU HISSI HER INSAN YASAYA BILMIR
  HEM SEVIB HEM DE KI SEVILMEK GOZEL
  ONU DA HER INSAN YASAYA BILMIR

 8. #28
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Yer
  baki
  Mesajlar
  493
  RESEPTLƏRİN SİYAHISI

  Bütün reseptlər elmlər doktoruN. V. Uoker tərəfindən Norvokda kimyəvi tərkibli yeyinti və elmi tədqiqat laboratoriyasında tərtib edilib.


  46. Kök , zəncirotu və kahı
  47. Kök , zəncirotu və ispanaq
  48. Kök , zəncirotu və şalğam
  49. Kök və kasnı-sikoriy
  50. Kök , kərəviz , kasnı-sikoriy və cəfəri
  51. Kök və yaşıl bibər
  52. Kök və kahı
  53. Kök , kahı və qarayonca
  54. Kök , kahı və xiyarlar
  55. Kök , kahı və ispanaq
  56. Kök , kahı və qınlı (qabıqlı ) lobya
  57. Kök , kahı , qınlı (qabıqlı ) lobya və brüssel kələmi
  58. Kök , kahı və şalğam
  59. Kök və cəfəri
  60. Kök və qırmızı t
  SEVGI NECE GOZEL ULVI BIR HISSDIR
  BU HISSI HER INSAN YASAYA BILMIR
  HEM SEVIB HEM DE KI SEVILMEK GOZEL
  ONU DA HER INSAN YASAYA BILMIR

 9. #29
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Yer
  baki
  Mesajlar
  493
  RESEPTLƏRİN SİYAHISI

  Bütün reseptlər elmlər doktoruN. V. Uoker tərəfindən Norvokda kimyəvi tərkibli yeyinti və elmi tədqiqat laboratoriyasında tərtib edilib.


  46. Kök , zəncirotu və kahı
  47. Kök , zəncirotu və ispanaq
  48. Kök , zəncirotu və şalğam
  49. Kök və kasnı-sikoriy
  50. Kök , kərəviz , kasnı-sikoriy və cəfəri
  51. Kök və yaşıl bibər
  52. Kök və kahı
  53. Kök , kahı və qarayonca
  54. Kök , kahı və xiyarlar
  55. Kök , kahı və ispanaq
  56. Kök , kahı və qınlı (qabıqlı ) lobya
  57. Kök , kahı , qınlı (qabıqlı ) lobya və brüssel kələmi
  58. Kök , kahı və şalğam
  59. Kök və cəfəri
  60. Kök və qırmızı t
  76. Kərəviz , xiyarlar , cəfəri və ispanaq
  77. Kərəviz , xiyarlar , cəfəri və şalğam
  78. Kərəviz , zəncirotu və ispanaq
  79. Kərəviz , endiviy və cəfəri
  80. Kərəviz , kahı və ispanaq
  81. Kərəviz , ispanaq və cəfəri
  82. Kərəviz və qınlı (qabıqlı) lobya
  83. Brüssel kələmi və qınlı (qabıqlı) lobya
  84. Kök , brüssel kələmi və qınlı (qabıqlı) lobya
  85. Kök , mərəçüyüd və kahı
  86. Kök , qırmızı turp və kress-kahı
  87. Kök , cır havuc , kartof və kress-kahı
  SEVGI NECE GOZEL ULVI BIR HISSDIR
  BU HISSI HER INSAN YASAYA BILMIR
  HEM SEVIB HEM DE KI SEVILMEK GOZEL
  ONU DA HER INSAN YASAYA BILMIR

 10. #30
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Yer
  baki
  Mesajlar
  493
  RESEPTLƏRİN TƏRTİBİ
  Aşağıda verilən reseptlər Norvokda kimyəvi tərkibli yeyinti laborotoriyasında şirələrlə müalicə üçün dəqiq və bahalı tədqiqatların nəticəsində alınıb.
  Nəzərə almaq lazımdır ki, ən faydalı müalicə üçün şirələr elektrik “un halına salınma” və hidravlik preslə alınır, çünki onda vitaminlər , mineral maddələr və başqa zəruri lazım olan elementlər tərəvəzlərdən və meyvələrdən çox yaxşı alınır və fermentlər kifayyət qədər çox qalır o biri üsullardan fərqli olaraq. Adi şirəsıxan istifadə edəndə , gündəlik içilən şirələrin miqdarını artırmaq lazımdır.Həyatda bizim məqsədimiz odur ki, biliklər əldə edək və ağılla ondan istifadə edək.
  Əgər yazılıbsa şirələri ayrı-ayrı istifadə etmək lazımdır,onda gərək reseptlərə əsaslanmaq lazımdır. Hansında ki, yazılmayıb istifadə olunan ərzaqların ayrı-ayrı dozalarının nisbəti. Əgər aşağıdakı reseptlərdə bə’zi şirələrin nömrələri verilməyibsə , onda onları reseptlərin içindən axtarmaq lazımdır. Şirələrin miqdarı unsiyada verilib.

  Unsiya-29,86 qrama bərabər köhnə aptek ölçüsüdür.  № TƏRƏVƏZLƏRİN ADI MİQDARI
  (1 unsiya=29,86 qr. lüğətdə
  1 unsiya=28,3 qr. M.B.Uokerin kitabında )

  №2 kök 7 unsiya
  ...kərəviz 4 unsiya
  ...cəfəri 2 unsiya
  ...ispanaq 3 unsiya
  №11 1 limonun şirəsini
  ...qarışdırmaq lazımdır sürtülmüş 4 un. qıtığotu ilə

  №26 kök 13 unsiya
  ...çuğundur 3 unsiya

  Qeyd:Çuğunduru yarpaqları (kökümeyvəli bitkilərin gövdə və yarpaqları ilə istifadə etmək lazımdır.)

  №27 kök 7 unsiya
  ...alma 6 unsiya
  ...çuğundur 3 unsiya
  №28 kök 8 unsiya
  ...çuğundur 3 unsiya
  ...kərəviz 5 unsiya
  №29 kök 11 unsiya
  ...çuğundur 3 unsiya
  ...hind qozu 2 unsiya
  №30 kök 10 unsiya
  ...çuğundur 3 unsiya
  ...xiyar 3 unsiya
  №31 kök 9 unsiya
  ...çuğundur 3 unsiya
  ...kahı 4 unsiya
  ...çuğundur 3 unsiya
  ...xiyar 3 unsiya
  №31 kök 9 unsiya
  ...çuğundur 3 unsiya
  ...kahı 4 unsiya
  №32 kök 7 unsiya
  ...çuğundur 3 unsiya
  ...kahı 4 unsiya
  ....şalğam 2 unsiya
  №33 kök 10 unsiya
  ...çuğundur 3 unsiya
  ...ispanaq 3 unsiya
  №34 kök 11 unsiya
  ...kələm 5 unsiya
  №35 kök 7 unsiya
  ...kələm 4 unsiya
  ...kərəviz 5 unsiya
  №36 kök 8 unsiya
  ...kələm 4 unsiya
  ...kahı 4 unsiya

  RESEPTLƏRİN TƏRTİBİ

  Unsiya-29,86 qrama bərabər köhnə aptek ölçüsüdür.


  № TƏRƏVƏZLƏRİN ADI MİQDARI
  (1 unsiya=29,86 qr. lüğətdə
  1 unsiya=28,3 qr. M.B.Uokerin kitabında )

  №37 kök 9 unsiya
  ...kərəviz 7unsiya
  №38 kök 9 unsiya
  ...kərəviz 5unsiya
  ...endiviy 2 unsiya
  №39 kök 7 unsiya
  ...kərəviz 5unsiya
  ...kahı 4 unsiya
  №40 kök 8 unsiya
  ...kərəviz 5unsiya
  ...cəfəri 2 unsiya
  №41 kök 8 unsiya
  ...kərəviz 5unsiya
  ...qırmızı turp 3 unsiya
  №42 kök 7unsiya
  ...kərəviz 5unsiya
  ...ispanaq 4 unsiya
  №43 kök 8 unsiya
  ...kərəviz 6 unsiya
  ...şalğam 2 unsiya
  №44 kök 12 unsiya
  ...xiyar 4 unsiya
  №45 kök 12 unsiya
  ...zəncirotu 4 unsiya
  №46 kök 9 unsiya
  ...zəncirotu 3 unsiya
  ...kahı 4 unsiya

  RESEPTLƏRİN TƏRTİBİ

  Unsiya-29,86 qrama bərabər köhnə aptek ölçüsüdür.


  № TƏRƏVƏZLƏRİN ADI MİQDARI
  (1 unsiya=29,86 qr. lüğətdə
  1 unsiya=28,3 qr. M.B.Uokerin kitabında )

  №47 kök 10unsiya
  ...zəncirotu 3 unsiya
  ...ispanaq 3 unsiya
  №48 kök 11unsiya
  ...zəncirotu 3 unsiya
  ...şalğam 2 unsiya
  №49 kök 13unsiya
  ...endiviy 3 unsiya
  №50 kök 7unsiya
  ...kərəviz 5 unsiya
  ...endiviy 2 unsiya
  ...cəfəri 2 unsiya
  №51 kök 12 unsiya
  ...yaşıl bibər 4 unsiya
  ...endiviy 2 unsiya
  ...cəfəri 2 unsiya
  Qeyd. Kərəvizin yarpaqlarını istifadə edən zaman proporsiyanı dəyişin: 10 unsiya kök, 6 unsiya kərəviz.
  №52 kök 10 unsiya
  ...kahı 6 unsiya
  №53 kök 9 unsiya
  ...kahı 4 unsiya
  ...qarayonca 3 unsiya
  №54 kök 7 unsiya
  ...kahı 5 unsiya
  ...xiyar 4 unsiya
  №55 kök 8 unsiya
  ...kahı 5 unsiya
  ...ispanaq 3 unsiya
  №56 kök 9 unsiya
  ...kahı 4 unsiya
  ...qınlı (qabıqlı) lobya 3 unsiya
  №57 kök 6 unsiya
  ...kahı 4 unsiya
  ...qınlı (qabıqlı) lobya 3 unsiya
  ...brüssel kələmi 3 unsiya

  Unsiya-29,86 qrama bərabər köhnə aptek ölçüsüdür.


  № TƏRƏVƏZLƏRİN ADI MİQDARI
  (1 unsiya=29,86 qr. lüğətdə
  1 unsiya=28,3 qr. M.B.Uokerin kitabında )


  №58
  kök 10 unsiya
  ...kahı 4 unsiya
  ...qınlı (qabıqlı) lobya 3 unsiya
  ...şalğam 2 unsiya
  №59 kök 12 unsiya
  ...cəfəri 4 unsiya
  №60 kök 11 unsiya
  ...qırmızı turp 5 unsiya
  №61 kök 10 unsiya
  ...ispanaq 6 unsiya
  №62 kök 8 unsiya
  ...ispanaq 4 unsiya
  ...şalğam 2 unsiya
  ...su kressi 2 unsiya
  №63 kök 12 unsiya
  ...şalğam 4 unsiya
  №64 kök 10 unsiya
  ...şalğam 3 unsiya
  ...su kressi 3 unsiya
  №65 kök 12 unsiya
  su kressi 4 unsiya
  №66 kök 12 unsiya
  ...qarayonca 4 unsiya
  №67 kök 9unsiya
  ...alma 7 unsiya
  №68 kök 9unsiya
  ...razyana (şirin şüyüd) 7 unsiya


  Unsiya-29,86 qrama bərabər köhnə aptek ölçüsüdür.


  № TƏRƏVƏZLƏRİN ADI MİQDARI
  (1 unsiya=29,86 qr. lüğətdə )
  1 unsiya=28,3 qr. M.B.Uokerin kitabında )


  №69
  kök 13 unsiya
  ...hind qozu 3 unsiya
  №70 qreypfrut 6unsiya
  ...limon 3 unsiya
  ...apelsin 7 unsiya
  №71 kök 11 unsiya
  ...apelsin 5 unsiya
  №72 kök 11 unsiya
  ...nar 5 unsiya
  №73 kök 9 unsiya
  ...çuğundur 3 unsiya
  ...nar 4 unsiya
  №74 kök 7 unsiya
  ...kahı 5 unsiya
  ...nar 4 unsiya
  №75 kələm 5 unsiya
  ...kərəviz 11 unsiya
  №76 kərəviz 8 unsiya
  ...xiyar 3 unsiya
  ...cəfəri 2 unsiya
  ...ispanaq 3 unsiya
  №77 kərəviz 10 unsiya
  ...xiyar 4 unsiya
  ...şalğam 2unsiya
  №78 kərəviz 8 unsiya
  ...zəncirotu 4 unsiya
  ...ispanaq 4 unsiya
  №79 kərəviz 11 unsiya
  ...endiviy 3 unsiya
  ...cəfəri 2 unsiya

  № TƏRƏVƏZLƏRİN ADI MİQDARI
  (1 unsiya=29,86 qr. lüğətdə
  1 unsiya=28,3 qr. M.B.Uokerin kitabında )

  №80
  kərəviz 7 unsiya
  ...kahı 5 unsiya
  ...ispanaq 4 unsiya
  №81 kərəviz 10 unsiya
  ...ispanaq 4 unsiya
  ...cəfəri 2 unsiya
  №82 kərəviz 12 unsiya
  ...qınlı (qabıqlı) lobya 4 unsiya
  №83 brüssel kələmi 7 unsiya
  ...qınlı (qabıqlı) lobya 9 unsiya
  №84 kök 6 unsiya
  ...brüssel kələmi 5 unsiya
  ...qınlı (qabıqlı) lobya 5 unsiya
  №85 kök 8 unsiya
  ...mərəçüyüd 4 unsiya
  ...kahı 4 unsiya
  №86 kök 8 unsiya
  ...qırmızı turp 4 unsiya
  ...su kressi 4 unsiya
  №87 kök 6 unsiya
  ...cır havuc 4 unsiya
  ...kartof 4 unsiya
  ...su kressi 2 unsiya
  Qeyd.Çuğundurun ,zəncirotunun qırmızı turpun və şalğamın gövdə və yarpaqlarını yə’ni tağı ilə birlikdə istifadə edin. Kök əlavə etmək üçün, onu 1 sm artıq o tərəfə kəsin , hansı tərəfdən ki yarpaqları başlayır.
  Kimyəvi preparatı məhv etmək üçün , tərəvəzi axar soyuq su ilə yaxşı-yaxşı yumaq lazımdır.Yuyan zaman sərt şotkadanda istifadə etmək olar
  SEVGI NECE GOZEL ULVI BIR HISSDIR
  BU HISSI HER INSAN YASAYA BILMIR
  HEM SEVIB HEM DE KI SEVILMEK GOZEL
  ONU DA HER INSAN YASAYA BILMIR

Sayfa 3/6 İlkİlk 12345 ... SonSon

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.