Bu Bethoven haqda çəkilmiş filimdən bir səhnədir.Klassik cərəyanın görkəmli bəstəkarı olan Bethoven simfonik musiqiyə bir sıra yeniliklər gətirmişdi.O,cümlədən sonuncu simfoniyasında da daha bir yenilik edib simfonik musiqiyə vokal musiqi-xor daxil etmişdi.Simfoniyada Şillerin Sevincə doğru odası səslənir
:x;">