Sәnli günlәrimi aparma, gülüm,

Onlara bir daha dönmәyәgәyәm.

Sevgini qәlbimdәn qoparma gülüm,

Bir daha yenidәn döyunca baxım,

Onları bir daha görmәyәcәyәm.

Saçlarını baxışımla oxşayım,

Onları bir daha öpmәyәcәyәm!

Hәsrәtlә yollarda qoyma gözümü,

Onsuz dünәnimә mәnim özümü,

Sәnin xәyalına sevingәyәm!

Faiq Ağayev - Bir daha