Sevgilim.

Ey yad sevdalara hec vaxt uymayan,
Basqa gozələrə məhəl qoymayan,
Sevib sevilməkdən könlü doymayan,
Vaxtsəz niyə getdin belə, sevgilim

Sən getdin qəlbimi qəm, qüssə aldə,
Titrədi varləğəm, rəngim saraldə,.
Gozlərim gəldiyin yollarda qaldə,
Döndü göz yaşlarəm selə, sevgilim.

Elə vurgun udim sənə könüldən,
Ayrələğən betər oldu ölümdən,
Eşqin atəsində necə dozum mən,
Yandərəb döndərdi külə, sevgilim.

Unutmaq olarmə ötən caglarə,,
Yasəl mesələri ,gullu baglarə.
Gəl qosa dolanaq bizim daglarə,
Mohtacam bir dəsdə gulə sevgilim.Hər an yoxlugunu salıram yada,
Yanər sirin canəm atəşə odaə
Qaranləq zindandər sənsiz dünya da,
Səgməram obaya, elə sevgilim.

Getdi geri donməz bu karvan bu koc,
Ey konul geyməyə qaraları sec,
Qəmər, nələr çəkir bilirsənmi hec,
Məcnunam, düşmüşəm çölə sevgilim. 1


YALVARƏRAM.

Deyə bilmirəm sözümü,
Getmə, gülüm, yalvarəram.
Yollarda qoyub gözümü,
Etmə zülüm, yalvarəram.

Həcranəna yoxdur dözüm,
Ağlamaqdan kordu gözüm,
Nədən sənə çatmər sözüm,
Yandə dilim , yalvarəram.

Düşünmə, mən bəxtiyaram,
Sənsiz bu cahanda varam,.
Getsən necə yaşayaram,
Catmaz əlim, yalvarəram.

Məcnun olub çölə düşdüm,
Axar çaya, gölə düşdüm,
Leyli kimi dilə düşdüm,
Sənsən gülüm, yalvarəram.

Bu sevən könlüm viranə,
Eşqindən dəli-divanə,
Yar oduna yanə- yanə,
Qoyma ölüm, yalvarəram.

Vəfasəzsan dünyam qara,
Qəməri salməsan dara,
Qəlbimə vuraraq yara,
əymə belim yalvarəram. 2

VəFALƏ YAR GORUNMUR.

Yaralə qəlbimə məlhəm tapməram,
Səzlayər, ağlayər, gecə yatməram.
İlahi, arzuma nədən çatməramə
Ha baxəram vəfalə yar gorunmur .

Sevən qəlbim ağlar, ahu-zarlədər,
Kimsəyə əyilməz, çox vüqarlədər.
Varmə elə insan etibarlədərə
Ha baxəram vəfalə yar gorunmur .

Bu qədər qəm, qüssə, kədər olarməə
Mənimtək o, yarə sevəni varməə
Bəxtimə yazəlan vəfasəz yarməə
Ha baxəram vəfalə yar gorunmur .


Mən onu sevirəm o məndən qacər,
Yaralə qəlbimə qərmalar sacər,
Başəma dozulməz oyunlar açər ,
Ha baxəram vəfalə yar gorunmur .

Həyatən mənasə de nədir, zülümə
Onun hicranəna dözməyir könlüm,
Gözumu acənca yetisər ölüm,
Ha baxəram vəfalə yar gorunmur .

Qəm, qüssə içində ağlayan Qəmər,
Doldurma qəlbinə qəm, qüssə, kədər,
Məhv etmə özünü, ömrünü hədər
Ha baxəram vəfalə yar gorunmur 3.

YARƏ NEYNƏRƏM

Sən getdin sevgilim, dünyam qaraldə,
Titrəyən qəlbimi çovğun, qar aldə.
Xəzan vurdu, könül baxçam saraldə,
Sənsiz güllü bağça, bagə neynərəm.

Gəl ki, sənə vurğun qəlbim dil açsən,
Oxusun bülbüllər, gül ətir saçsən,
Yaralə qəlbimdən qəm, qüssə qaçsən,
Sevinclə gəl , ahu-zarə neynərəmə.

Tək sənə bağlədər mənim bu könlüm,
Verib işgəncəni eyləmə zülüm.
Hicrana dözməyib ağlaram, gülüm,
Soyuq olsan saxta , qarə neynərəm.

Gəl, gəl ey, qəlbimin şahə sultanə,
Varləğəmda həyat, ruhumun canə,
Damarəmda axan qəlbimin qanə,
Sənsiz bu cahanə, varə neynərəm.

Varləğəm, həyatəm sənsən nəfəsim,
Sevincim, şənliyim sənsən hər kəsim.
Qayət, getdiyini kimsə bilməsin,
Qəmər deyər, başqa yarə neynərəm 4.GƏZƏ BİLMİRƏM.

Neynədim ay ellər, vəfasəz yara,
Vurubdur qəlbimə, sağalmaz yara.
Salaraq çarməxa, cəkibdi dara,
Yox daha taqətim, gəzə bilmirəm.

Zülümlər içində mən bəxti qara,
Yaralə qəlbimlə de, gedim hara.
Arayəb dərdimə tapməram carə,,
Agrəyər urəyim , dozə bilmirəm.

Gözlərim yoldadər könlümdür xəstə,
Sevdiyim o,canan durubdur qəsdə.
İstərəm yanəmda bu son nəfəsdə,
Nədəndir gəlməyir bizə bilmirəm.

Bir kərə gəlmişəm mən bu dünyaya ,
Eşqin qəmləriylə düşdüm dəryaya ,
Kim tutar əlimdən, gələr haraya.
Kömək et Allahəm, üzə bilmirəm.

Leyli də Mənunu mən tək sevmədi,
Kərəm tək yanəram o, yar görmədi ,
Ay, il, xəstəsiyəm nədən gəlmədi ə
Nədən atdə atəs , kozə bilmirəm.

İlahi, Qəmər də dərddən xəstədir,
Kömək et ,Ya Rəbbim, son nəfəsdədir,
Quş kimi çərpənər, dar qəfəsdədir.
Sənəb qol qanadəm , suzə bilmirəm. 5

EY TƏBİB.

Vəfasəz o, canan torunu qurdu,
Qəlbimə sağalmaz yaralar vurdu,
Çevrilib düşmənə qəsdimdə durdu,
Varmə sağalmağa güman, ey təbibə

Yaralə ürəyim ahu-zardadər,
Səğmayər köksümə yeri darmədərə
Ona dərman, loğman zaləm yarmədərə
Çərpənər , səzlayər yaman, ey təbib.

İnsanə yaşadan sevən ürəkdi,
Gecəli, gündüzlü qəm, qüssə çəkdi,
Xəyallar içində gül, çiçək əkdi,
Tapmadə dərdinə dərman, ey təbib.

Xəyallar içində o yana- yana ,
Dözməyir hicrana qorxku dayana,
Səzlaya, çatlaya, qana boyana ,
Onu məhv edəcək hicran, ey təbib.

Xoşbəxtlik səadət gülmür üzümə,
Ürəyim baxmayər nədən sözümə,
Gecələr yuxu da getmir gözümə,
Getməyir gözümdən canan, ey təbib.

Dərd qəm,qüssə,kədər dolub qəlbimə,
O, vəfasəz layiq deyil sevgimə,
Xəyanət eylədi təmiz eşqimə,
Tapəlmər Qəmərə yanan ,ey təbib 6.

ÇARƏ SEVDİYİM.

Söylə de, hardasan yerin bilinmir,
Gözlərim yollarda, yaşə silinmir,
Yaralə ürəyim səzlayər dinmir.
Vurmusan qəlbimə yara, sevdiyim.

Bu sevən qəlbimin nədir günahəə
Ağlayər, səzlayər göylərdə ahə ,
Kim olar ,Əlahi , onun pənahə ,
Etmədi dərdimə çarə, sevdiyim.

Dərdimlə birlikdə qoşa dayandəm.
Hicranən oduna aləşdəm yandəm .
Onsuz bu həyatdan, candan usandəm,
Nədən saldə məni dara sevdiyim.

Ey Qəmər, dərdlərlə verib bas-basa,
Sən dilsiz yollara etmə tamaşa,
Döyünən ürəyin qoy dönsün daşa,
Deməki getmisən, hara sevdiyim 7.

YAR GƏLİB APARA MƏNİ.

Atəş vurdu getdi haraə
Ürəyimi saldə tora ,
Qəlbim oldu para-para,
Esq aparər hara məniə

Sevgisiz bu həyat heçdi,
Təkcə gözüm onu seçdi,
Eşqin şərbətini içdi,
Gozlər saldə tora məni.

De mən hara,həsrət hara,
Yarəm getdi uzaqlara .
Onsuz keçir günüm qara,
Saldə zülmə, zora məni.

Xəyaləyla qoşa durdum ,
Qəlbimdə toy-büsat qurdum ,
Kimi gordum ,onu sordum ,
Həsrət yaxdə qora məniə

Qəş getməsə bahar olmaz ,
Gül, çiçəklər açəb solmaz ,
Bu dünya heç kimə qalmaz ,
Saldə nədən dara məni.ə

Gözüm yolda, könlüm xəstə,
Gəl Qəmərdən canə istə ,
Dayanəb yolunun üstə ,
Yar gəlib apara məni 7.

YOLUNU BULSUN.

Eşq dəryadər sevgilim,
Sevən aşiqlər bulsun.
Ətirli güldü gülüm ,
Qoyma onu məhv olsun.

Hicran yandəran qordu,
Baxçamda güllər soldu,
Nəşəm, sevgim yox oldu,
Qoyma güllərim solsun.

Könül evi talandə ,
Aləşdə oda yandə ,
Yarəm əhdini dandə ,
Keçməsin zaman donsun.

Yarəmən üzü döndü ,
Səmada günəş söndü ,
Bu necə qanlə göldü ,
Göz yaşəmdan qoy dolsun.

Dağlar verib baş-başa ,
Sevənlər yaşar qoşa ,
İnsan da dönər daşa ,
Gəl qəlbim sevgi duysun.

Varmə ümid səhərə ,
Yolum daş, çənqəl, dərə,
Öldürüb vurma yerə ,
Bu sevən qəlbim dursun.

Qəmər, eşq bir röyad
Göz yaşlarə dəryadər ,
Axtar yolu hardadər ,
Sevən yolunu bulsun 8 .

SÖYLƏ DƏYƏRMİ.

Məhəbbət röyadər, burax qoy getsin ,
Qəlbindəki əzab, eşq nəşə bitsin ,
Səni atəb gedən, ölüsun ya itsin.
Çəkdiyin əzaba, söylə dəyərmi ə

Səzlama, ağlama sil göz yaşənə ,
Vüqarla yeri sən dik tut başənə.
At getsin qəlbindən eşqin daşənə ,
Sevməyən insanə,insan sevərmi ə

Gəl onu sevərək dalənca düşmə ,
Zəhərli badədə göz yaşə içmə.
Yaşamaq var ikən ölümü seçmə ,
Ənsan goz yasəndan sərbət icərmi ə

Bax sən dörd yanəna insanlar gülür,
Sevginin qədrini sevənlər bilir.
Həyatə görməyən kor olan ölür,
Agələ olan da olum secərmiə

Ərimə şam kimi gündən-günə sən,
Başəndan çəkilsin duman çiskin, çən.
Yaralə ürəyin qəm yeyir səndən ,
Mənalə omuru kədər bicərmi ə

İnsan yaşadəqca məhəbbət yaşar,
Sevib, sevilərək çağlayəb, coşar,
Tikanlə yollarda zəiflər çaşar,
Agəllə insanlar nəkam gocərmi ə

Sevgi bir nemətdir, acə ya şirin,
Yollarə daş, kəsək quyusu dərin.
Etibarə yoxsa dostun, ya ərin,
Vəfasəz yolunda Qəmər, kocərmi ə 9

SEVGİLİM.

Sən mənim varləğəm, canəmda cansan,
Damarəmda axan, al qaynar qansan.
Verdiyin əhdini eşqini dansan ə
Vurarsan qəlbimə yara, sevgilim.

Mən səni görəndə ürəyim əsir ,
Baxəşən bir xəncər qəlbimi kəsir,
Etmisən könlümü yesirdən yesir,
Salməsan qəlbimi tora,sevgilim.

Mən dəli sevdama meydan istərəm,
Aləşəb oduma yanan istərəm,
Eşqimi dərdimi qanan istərəm,
Gedirsən de, söylə hara sevgilim ə

O, qara gözlərin hey baxər yana ,
Yandərəb qəlbimi boyama qana ,
Rəhm eylə eşqimə, qəyma bu cana,
Atma gəl ocağa, qora sevgilim.

Sevən qəlbə, dərman varmə dünyada ,
İtirdin yolumu düşmürəm yada.
Salməsan qəlbimi ağlar fəryada ,
Etmisən günümü qara, sevgilim.

İlahi, sən söylə nədir günahəmə
Nədən ona çatmər bu qədər ahəm.
Tək sənsən dünyada mənim pənahəm,
Cəkmə sən Qəməri dara, sevgilim. 10

YOLUNU SƏNİN.

Yalnəz qoyub getdin,sən yalnəz məni,
Doldurdun könlümə zulməti, çəni.
Axtarər gözlərim hər yanda səni ,
Nə qədər gözləyim yolunu səninə

Eşqimi hamədan pünhan saxladəm,
Gecələr sübhəcən gizli ağladəm .
Hicranən odunda könül dağladəm
Nə qədər gözləyim yolunu səninə.

Xəyalən qarşəmda de, sən, hardasanə
Ağlayəb, səzlaram bəlkə dardasan,
Esqi qoyub getmə belə yarəda sən,
Nə qədər gözləyim yolunu səninə

Gələcəyəm deyə məni aldatma,
Eşqin şərbətinə zəhəri qatma,
İnsaf eylə, məni hec kimə satma,
Nə qədər gözləyim yolunu səninə

Ürək qan ağlayər səni istəyir,
Zülüm işkəncənə dözür küsməyir,
Hicranəna Qəmər daha dözməyir,
Nə qədər gözləyim yolunu səninə 11

DÖZƏ BİLMİRƏM.

Sən gələndə bağəm, bağçam gül açər,
Qəlbim fərəhlənir, dünyam nur saçər,
Dərdlər bas goturub dunyamdan qaçər,
Sənin hicranəna dözə bilmirəm.

Can deyib yolunda, kolə durmuşam,
Könlümdə sevginə yuva qurmuşam.
Sevib sevilməkdən hacan doymuşam,
Quş olub yanəna süzə bilmirəm.

Dərdim daglar kimi, dərman səndədir,
Qulaqəm xəbərdə səsdə undədir ,.
Gullərin goycəyi goy cəməndədir,
Sənsiz gül, çiçəyi üzə bilmirəm.

Bax gör nələr çəkir bəlalə başəm,
Vəfasəz bir dostsan yoxdu, sirdaşəm.
Sel kimi çağlayər, axan göz yaşəm,
Yasaya bilmirəm, gəzə bilmirəm.

Gorsən tanəmazsan məni bu gundə,
Zaləm yoxmu insaf durmusan gendə,
Yaralə qəlbimin dərmanə səndə,
Nədən atdən məni duzə bilmirəm.

Könlüm qan ağlayər zaləm, vəfasəz,
Qəmərin qəlbini etmisən tabsəz ,
Zülüm işgəncələr, saysəz,hesabsəz,
Kim edir, bu zülmü bizə bilmirəm. 12

Qurban mən olum.

Hilal qaşləm,qara gözlüm,
Bal dodaqləm,şirin sözlüm,
Canlar alan əsmər üzlüm,
Gözünə qurban mən olum.

Yanağən qərməzə alma,
Qacəb məndən kənar durma,
Sevən qəlbə yara vurma,
Ozunə qurban mən olum.

Qara telin oyun açər,
Müşkü ənbər ətir saçər,
Sənə baxan yolun çaşər,
Uzunə qurban mən olum.Kim olar de, mən həvəsdə,
Bir busə ver, oldum xəsdə,
Şirin dilim, durma qəsdə,
Sozunə qurban mən olum.

Tərlan kimi uçuşun var,
Durna kimi duruşun var,
Gəl yanəma, sevimli yar,
Nazəna qurban mən olum.

Atəş məndə, sevgi məndə,
Gəl sevgilim, durma gendə,
Qoşa gəzək gül ,çəməndə,
Yazəna qurban mən olum.

Kankan mənəm,sənsən quyum,
Sənsən havam, sənsən suyum,
Qəmər deyir necə doyum ə
Duzuna qurban mən olum 13.

SƏN OLDUN .

Mən getdim, sevgilim,uzaq diyara,
Qəlbimə vurmusan sağalmaz yara,
Gəzərək dünyanə oldum səyyarə,
Məni eldən-elə salan sən oldun.

Hər dərdin dərmanə vardər dünyada,
Yatməş bu bəxtimi fələk oyada,
Zaləm, bircə kərə dusdummu yadaə
Əğyara uyaraq qalan sən oldun.

Gəzib dolansam da qərib ölkəni,
Unuda bilmirəm, ey zaləm, səni.
Nədən atdən belə qürbətə məniə
Ogru tək qəlbimi, çalan sən oldun.

Bu qərib diyarda canəm səxələr,
Gözümdə qanlə yaş,dünyam yəxələr.
Göydə qara bulud, şimşək saxəyər,
əlimdən sevinci alan sən oldun.Ey fələk,taleyi necə yazməsanə
Qəməri məhv edib, quyu qazməsan,
Salaraq quyuya yada salmərsan,
Haqqə ,ədaləti yalan sən oldun. 14

MAVİ GÖZLƏRİN.

Nə gözəl gözün var, mavi dənizdir,
Könlünün aynasə necə təmizdir.
Orda güllər açər, o sevgimizdir,
Günəştək nur saçər mavi gözlərin.

Necə dalğa vurur gözündə Xəzər,
Baxan aşiqinin canənə üzər,
Sevgi məhəbbətdən nəğmələr düzər,
Gunəs tək nur saçər mavi gözlərin.

Mavi gözün dərya kimi dərindir,
Göy-göl kimi gözəl, dadlə şirindir.
Gözünə bax, mavi səma sənindir,
Gunəs tək nur saçər mavi gözlərin.

O mavi gözünə olmuşam heyran,
Aşiqəm, vurğunam, ey gözəl cjeyran,
Sevən bu qəlbimə qoy olsun dərman,
Gunəs tək nur saçər mavi gözlərin.

Qəmər də vurğundur, mavi gözlərə,
Maral baxəşlara, gözəl üzlərə,
Anatək deyirəm, qəzəm , sizlərə,
Günəş tək nur saçər mavi gözlərin. 15

GÖZÜN MƏNİ.

Ceyran kimi yerişin var,
Nə sahanə duruşun var,
Canlar alan baxəşən var,
Tora saldə gözün məni.

Dodaqlar nə həvəsdədir,
Sən əmr eylə, göz üstədir,
Dərdindən canəm xəstədir,
Tora saldə gözün məni.

Ay qəz, dəryaya düşmüşəm,
Axan Kür çaya düşmüşəm,
Məcnun tək haya dusmusəm,
Tora saldə gözün məni.

Gəl yandərma Kərəm kimi,
Gəm olarmə bu qəm kimi,
Kimə deyim mən dərdimi,
Tora saldə gozun məni.

Naz eyləmə naza qurban,
Hicranəna dözmür bu can.
Eşq oduna səni də yan,
Tora saldə gozun məni.

Qaç desən də qaçanməram,
Mavi göyə uçanməram,
Eşq şərbətin içənmirəm,
Tora saldə gozun məni.

Qara gözün dərdə dərman,
İnsaf eylə, sənsən logman,
Sevgin məndə qoymadə can,
Tora saldə gozun məni.

Qəmər deyir qara gözlüm,
Bal dodaqləm, şirin sözlüm,
Söylə sənsiz necə dözümə
Tora saldə gozun məni 16.

SƏN DÖNMƏZ OLDUN.

Deyirdin gələrəm, gözlə yolumu,
Etdiyin əhd peyman hanə doğrumuə
Qərdən qanadəmə , qərdən qolumu,
Getdiyin yollardan sən dönməz oldun.

Bu soyuq otaqda, tənha yataqda,
Düşmüşəm yanəram, yanar ocaqda.
Nə dərdlər gozləyir məni qabaqda,
Getdiyin yollardan sən dönməz oldun.De söylə nə qədər oduna yanəmə
Hicrana dözməyir bu xəstə canəm,
Dag boyda , kədərlə necə dayanəmə
Getdiyin yollardan sən dönməz oldun.

Səni sevməyimdir mənim günahəm,
Sənə catmayər yar,de niyə ahəm ,
Qoyma yəxəlmağa gəl,ol pənahəm,
Getdiyin yollardan sən dönməz oldun.

Qəmərin qəlbində açan bir gülsən,
Esqinin ,andənən qədrini bilsən,
Mən xosbəxt olardəm üzümə gülsən,
Getdiyin yollardan sən dönməz oldun. 17

İNSAFSƏZ..

Bu,dəli sevdadan mənəm doymayan,
Ey məni odlara salan vəfasəz.
Yaralə qəlbimə məlhəm olmayan,
Məhv etmə omrumu belə dərmansəzə.

Yalvarəram sənə, getmə amandə,
Aləşdə varləğəm odlara yandə,
Deyirsən məhəbbət, sevgi yalandə,
Yalan vədlər verdin, yalan vəfasəz.

Bilmirəm nə dedim dəydi könlünə,
Salməsan, ey zaləm, məni zülümə,
Cəllad olub balta vurdun ömrümə,
Bu qədər olarmə insan insafsəzə.

Qəmər, axtarma gəl, insanda vəfa,
Eşqinin yolunda çox çəkdin cəfa,
Düşünmə dünyada sürərsən səfa,
Dövran vəfasəzdər, canan insafsəz 18.

QAÇA BİLMƏZSƏN.

Ey mənim dərdimə, dərman olmayan,
Yaralə könlümə, məlhəm qoymayan,
Kimsədən haləmə duyub sormayan,
Məni oz qəlbindən ,ata bilməzsən.

Unuda bilməzsən ötən illəri,
Xəyallara dönən, gözəl günləri,
Dumanlə daglarə, yaşəl çölləri,
Cəxarəb konlundən yata bilməzsən.

Taleyim gətirir, nələr başəma,
İlahi çəxarəb səni qarşəma,
Gəl zəhəri qatma dadlə aşəma,
Taleyin hökmündən itə bilməzsən.

Gözlərəm yolunu mən yana-yana,
Zaləm, od salməsan, yandərəb cana,
Verdiyin sözləri, hey dana-dana,
Olən arzulara cata bilməzsən.

Qəmərin başənə aldatma, gülüm,
Keçir əzablarla, həyatəm, ömrüm,
Bil ki, səni məndən ayərar ölüm,
Sən məni əgyara sata bilməzsən 19.

O ,DUNYADA GÖRÜŞƏRİK.

Dərdə saldən sən könlümü,
Verdin qüssə, qəm, zülümü,
Vaxtsəz gətirdin ölümü,
O dünyada görüşərik.

Xoşbəxtlikdən yoxdur əsər,
Sözün qələnc qəlbim kusər,
Məhv eyləyib, ömrü kəsər,
O dünyada görüşərik.

Dünya bizə darmə gəldiə
Sevda, görüş, armə gəldiə
Hicran, dərdi fələk verdi,
O dünyada görüşərik.

Qorxaraq biz söz söhbətdən,
Dedi-qodu, həm qeybətdən,
Uzaq qaçdəq sevişməkdən,
O dünyada görüşərik.Günüm keçir, ilim keçir,
Həyat mənə zülüm keçir.
Dərd, qüssə, qəm ömrü bicir,
O dünyada görüşərik.

Dərdimə yox daha çarə,
Həsrət qaldəm nazlə yarə,
Gəldi olum, vurdu yarə,
O dünyada görüşərik.

Qəmər deyir yar, yoldaşəm,
Anam, atam yox qardaşəm,
Kimsəsizəm . yox sirdaşəm,
O dünyada görüşərik. 20

QOYUB GEDİRSƏN.

Sevərək mən səni, yolunda durdum,
Könül bağçasənda toy, büsat qurdum.
Bağlayəb qapənə, möhürü vurdum,
Sevgilim, sən mənə divan edirsən,
Aldadaraq məni, qoyub gedirsən.

Möhtacam sevginə, bir şirin dilə,
Aldatdən sən məni, hey gülə- gülə,
Dağ vurdun sinəmə, sən bilə-bilə,
Sevgilim, sən mənə, divan edirsən,
Aldadaraq məni qoyub gedirsən.

Aldandəm eşqimə, aldandəm sənə,
Bülbültək aşiqdim güllü çəmənə,
Səni bənzədirdim, tər yasəmənə.
Sevgilim, sən mənə divan edirsən,
Aldadaraq məni, qoyub gedirsən.

Hanə eşqlə dolu o,sən günlərinə
Mənə nəğmə deyən şirin dillərin,
Getdin, mənə qaldə qüssə, dərdlərin,
Sevgilim, sən mənə divan edirsən,
Aldadaraq məni, qoyub gedirsən.
Unutmaq çətindir, qəlb sevdasənə,
Mən esqin çəkmişəm çox cəfasənə,
Qəmər neynəyirsən sən vəfasəznə,
Sevgilim, sən mənə divan edirsən,
Aldadaraq məni, qoyub gedirsən. 21

GÜL QADAN ALƏM.

Naz eyləyib məndən, uzağa qaçma,
Sona, bülbül kimi səmaya uçma,
Sevən bu qəlbimə qərmalar saçma,
Mən səni sevirəm gəl, qadan aləm,
Naz edib,danəşəb gül qadan aləm.

Səma çox gözəldir, günəş nur saçər,
Təbiət canlanər, dağlar gül açər,
Ceyranlar, Cüyürlər mələyib qaçər,
Mən səni sevirəm gəl qadan aləm,
Naz edib, danəşəb gül qadan aləm.

Sevənlər qol boyun olub yatanda,
Goylərdən ay ,ulduz isvə satanda ,
Tək yalnəz qaləram, güllü bağçamda,
Yolunu gözlərəm, gəl qadan aləm,
Naz edib ,danəşəb gül qadan aləm.

Gəl ki, sən gələndə, bağçam gül açər,
Qəzəl gül, yasəmən, ətirlər saçər,
Urək fərəhlənir ,qəm,kədər qacər,
Mən səni sevirəm, gəl qadan aləm,
Naz edib, danəşəb gül qadan aləm.

Sənsiz bu cahan, zindandər mənə,
Neynədim vəfasəz qaçərsan yenəə
Sevərək ürəkdən bağləyam sənə.
Mən səni sevirəm, gəl qadan aləm
Naz edib, danəşəb gül qadan aləm.

Zaləm, insaf eylə Qəməri dinlə,
Sevən aşiqinə baxarmə kinləə
Gəl xoşbəxt həyatə quraq səninlə,
Mən səni sevirəm, gəl qadan aləm
Mənimlə danəşəb, gül qadan aləm 22.


YANDƏRƏB DÖNDƏRDİN KÜLƏ SEVGİLİM.

Səzlayan qəlbimə vurmusan yara,
Günümü, ayəmə etmisən qara,
Vurmusan çarməxa cəkmisən dara,.
De nəydi günahəm belə, sevgilim,
Yandərəb döndərdin külə, sevgilim.

Gözlərim hər yanda axtarər səni,
Qəlbimə yuklədin qusəni,qəmi ,
Unudub əhdini tərk etdin məni,
Adəmə sən saldən dilə , sevgilim,
Yandərəb döndərdin külə, sevgilim.

Gözümün yaşənə şərab etmişəm,
Gözəllər içindən səni seçmişəm,.
Yolunda dayanəb candan kecmisəm,
De, nədir günahəm belə, sevgilimə
Göz yaşəmə döndərdin selə sevgilim.

De , varsa günahəm bağəşla məni,
Bülbül tərk eyləməz güllü çəməni,.
Qəzəl gül ətrini, tər yasəməni,
Yolunda dayanəb kolə , sevgilim,
Yandərdəb döndərdin külə, sevgilim.

Sevginin yollarə, əzabla dolu,,
O Kərəmlər yolu,Məcnunlar yolu,
Ətirib yollarda mən sagə solu,
Dilqəməm düşmüşəm, elə sevgilim,
Yandərəb döndərdin külə, sevgilim.Qəlbimə vurmusan od yana- yana,
Sən getdin cəxmaram geniş cahana,.
Həsrətəm sevginə, otən qovğana,
Gozlərəm həsrətlə kələ, sevgilim,
Yandərəb döndərmə külə sevgilim.
Qəmər yol gözləyir heç yarə gəlməz,
Ağlayəb səzlayər, bir üzü gülməz.
Dərdini, halənə kimsələr bilməz,
Niyə tərk eylədin belə, sevgilim,
Yandərəb döndərdin külə, sevgilim. 23

SƏNƏ DƏ QALMAZ.

Gözəllər gözəli nazənin Pəri,
Eşqindən dəliyəm, oldum sərsəri.
Deyirsən neynirəm bu yasda əri,
Gedər bu cavanləq sənə də qalmaz.

Vurğunam mən sənin incə belinə,
O, qara gözlərə, qara telinə,
Məni tora salan, şirin dilinə
Sevən bu urəyim , bil səndən doymaz.

Möhtacam sevginə, bir görüşünə,
Canəma od salan şən gülüşünə,
O, bal dodağəna, bir öpüşünə,
Sevən asiqini zulumə salmaz.

Gedər cavanləğən, əyilər belin,
Tökülər dişlərin, tökülər telin,
Tor görər gözlərin, axədar selin,
Gedər cavanləgən geri qayətmaz.

İstərəm olasan uşaq anasə,
Qəlbimin sultanə, evin sonasə,
Oğul, qəz anasə, nəvə nənəsi,
Xosbəxtlik tacənə qoyanlar qacmaz.

Ananən sevinci, qəlbi ovlatdər,
Aylə xosbəxtliyi, təmiz həyatdər,
Onlarə yasadan boyuk Allahdər ,
Qəmər esq kamanə bir daha calmaz . 24


UTAN YALAN SÖZÜNDƏN.

Utankə yalanə sən düzə- düzə,
Aşiqəm deyərək, hey girdin gözə,
Sevirdim, inandəm mən yalan sözə,
Utan insanləqdan, utan özündən,
Utan yalan deyən, yalan sözündən.

Utan yalan deyib məni aldatdən,
Şirin həyatəma, zəhəri qatdən,
Dostunam deyərək əğyara satdən,
Utan vicdanəndan, utan özündən,
Utan yalan deyən yalan sözündən.

Hanə insanləğən, hanə vicdanənə
Damarənda axan o təmiz qanən.
Qəlbimə yük olub, sənin hicranən,
Utan vicdanəndan, utan özündən,
Utan yalan deyən yalan sözündən.

Qəmər, sən inanma yalan sözlərə,
Yalançə dillərə, tülkü üzlərə.
Səni məhv eyləyən, yalan gözlərə,
Axtarma vəfanə dostun özündən,
Yalan vədlərindən, yalan sözündən.