Windows-un bəzi klaviatur kombinasiyaları


Kombinasiya Əməlin izahı
Alt-Tab
Shift-Alt-Tab
Keçid sonrakı (əvvəlki) aktiv tapşırığa
Ctrl-Tab
Shift-Ctrl-Tab
Çoxçərçivəli proqramların digər pəncərəsinə keçid və yaxud dialoq pənçərənin digər səhifəsinə
Alt-Esc Digər nişana, yaxud digər məsələyə keçid
Ctrl-Esc Əsas menyuya giriş
Ctrl-aralıq Cari obyektin qeyd olunması və qeydin ləğv edilməsi
Alt-aralıq Sistem menyusunun pəncərəsinə giriş
Alt-altından xətt çəkilmiş hərf menyunun baş hərfi Alt-F kombinasiyası ilə File menyusu açılır
Alt-altından xətt çəkilmiş hərflər Menyu altlığına giriş və əmrin icrası-baş hərfi ilə birlikdə sıxmaq lazımdır
Hərf (Adların başlanğıc hərfləri) İş masası üzərində: digər nişana keçid faylın adının baş hərfindən
Alt-Enter Qeyd olunmuş obyektin xassələri, geniş ekran rejiminə keçid və tərsinə
Ctrl-oxlar; Ctrl-Home; Ctrl-End; Ctrl-Pg Up; Ctrl-PgDown Qovluq daxilində obyektləri qeyd etmədən faylların nişanlarına keçid
Ctrl-A(lat) Qeyd etmək (hamısını)
Ctrl-X Qeyd olunmuş obyektləri kəsmək
Ctrl-C Qeyd olunmuş obyektlərin kopyasını çıxarmaq
Ctrl-V Yerləşdirmək (qoymaq)
Ctrl-Z Axırıncı əmrin ləğv edilməsi
F1 Ümumi arayışın çağırılması
F2 Qovluğun, yaxud nişanın adının dəyişdirilməsi
F3; Ctrl-F Cari qovluğa faylların axtarışı proqramı çağırılır
F4 "Digər qovluğa keçid" siyahısı açılır, təkrar sıxdıqda qayıdır
Alt-F4 Carı proqram, yaxud pəncərə bağlanır
F5 Nişanlardan qeyd ləğv edilir; yenidən pənçərələrlə işi başlamaq olar
F6 "Digər qovluğa keçid" siyahısına düşürsünüz (əgər pəncərədə alətlər paneli varsa)
F10; Ctrl-F10 Pəncərə menyusunun sol yuxarı küncünə keçid
Shift-F10 Kontekst menyu çağırılır


Windows-un əlavə düymələri ilə kombinasiyaları

Kombinasiya Əməlin izahı
Windows Əsas menyunu çağırır
Windows-E Bələdçini işə salır
Windows-F Faylların axtarışı
Windows-Ctrl-F Lokal şəbəkədə kompüterin axtarışı
Windows-V
Windows-F7
Mübadilə buferinin baxışına keçid
Windows-M Bütün pəncərələri bağlayıb aşağı (tapşırıqlar panelinə) atır (minimize)
Windows-Shift-M Əvvəlcədən bağlanmış pəncərələri açır
Windows-D Bütün pəncərələri açır və bağlayır
Windows-R (Run) pəncərəsini çağırır - icra et
Windows-F1 Windows-un arayışını hər hansı bir proqramdan çağırır
Windows-Break Sistem pəncərəsini çağırır
Windows-C Control Panel pəncərəsini çağırır
Windows-K
Windows-"+"
Xüsusiyyətlər-"Klaviatura" pəncərəsini çağırır
Windows-I Xüsusiyyətlər-"Siçan"-Mouse pəncərəsini çağırır
Windows-Tab Məsələlər panelində digər aktiv proqrama (yaxud düyməyə) keçid və pəncərənin açılması üçün Enter sıxılmalıdır

Mətn redaktoru Microsoft Word-ün bəzi klaviatur kombinasiyaları

Kombinasiya Hərəkətin izahı
Alt-Backspace Axırıncı əmrin ləğvi
F4 Axırıncı əməliyyatın təkrarı
Ctrl-Num5 Hamısını qeyd etmək
Alt-Num5 Cədvəli qeyd etmək
F8 Fraqmentin qeyd olunmasına başlamaq
Shift-F8 Qeyd olunmuş blokun ölçüsünün dəyişdirilməsi
Ctrl-Shift-F8 Düzbucaqlı blokun qeydinin başlanması
Ctrl-Backspace Əvvəlki sözü pozmaq
Ctrl-Delete Sonrakı sözü pozmaq
Shift-F10 Kontekst menyunu çağırmaq
F10
Alt
Menyuya giriş


Axtarış və keçid

Kombinasiya Hərəkətin izahı
Ctrl-F Axtarış
Ctrl-H Əvəzetmə
Shift-F4 Yeni axtarış və ya keçid
F5 Səhifəyə keçid
Shift-F5 Axırıncı düzəlişin yerinə keçid


Xüsusi redaktə əməliyyatları

Kombinasiya Hərəkətin izahı
F7 Mətnin yoxlanışı
Alt-F7 Növbəti səhifəyə keçid
Shift-F7 Server-Tezarus əmri
Alt-F3 Qeyd olunmuş sözün "avtotekst" menyusuna əlavə olunması
F3 Elementin adının öz adına dəyişdirilməsi
Ctrl-F3 Faylı silmə
Ctrl-Shift-F3 Faylı daxilə qoymaq
Ctrl-K Hipermüraciət yaratmaqSimvolların formatlaşdırma əmrləri

Kombinasiya Hərəkətin izahı
Ctrl-aralıq
Ctrl-Shift-Z
Simvolların formatlaşdırılmasını yığışdırmaq
Ctrl-D Şrift vermək
Ctrl-Shift-F Şriftin formatlaşması əmri
Ctrl-Shift-P Şriftin ölçülərini dəyişmək
Ctrl-I Şriftin maili yazılışı
Ctrl-B Şriftin yağlı yazılışı
Ctrl-U Şriftin qeyd edilərək yazılışı
Ctrl-Shift-W Yalnız sözlərin qeyd olunması
Ctrl-Shift-D İkiqat qeyd etmək
Ctrl-"=" Aşağı indeks
Ctrl-Shift-"=" Yuxarı indeks
Ctrl-Shift-A Sərlövhə/sətir
Shift-F3 Sərlövhə/sətir/cümlə şəklində
Ctrl-Shift-K Sözdəki hərflərin böyüdülməsi/kiçildilməsi
Ctrl-Shift-H Gizli/adi mətn
Ctrl-Shift-Q Şrifti simvola dəyişmək
Ctrl-Q Abzasın əlavə formatlaşdırılmasının ləğvi
Ctrl-Shift-NAlt-Shift-Num Abzasın adi stilə salınması
Ctrl-J Abzasın sağdan və soldan bərabərləşdirilməsi
Ctrl-E Abzasın mərkəzləşdirilməsi
Ctrl-L Abzasın soldan bərabərləşdirilməsi
Ctrl-R Abzasın sağdan bərabərləşdirilməsi
Ctrl-M Abzasın yerinin sağa doğru sürüşdürülməsi
Ctrl-Shift-M Abzasın yerinin sola doğru sürüşdürülməsi
Ctrl-T Abzasın çıxışını böyütmək
Ctrl-Shift-T Abzasın çıxışını kiçiltmək
Ctrl-0 (sıfır)
Ctrl-Shift-L Sətri markerlə işarələmək
Ctrl-1 İnterval 1 sətir
Ctrl-2 İnterval 2 sətir
Ctrl-5 İnterval 1.5 sətir
Ctrl-Shift-S Stil pəncərəsinə keçid və ya format əmri


Xüsusi simvollar

Kombinasiya Hərəkətin izahı
Ctrl-defis
Ctrl-Shift-defis Birləşmiş defis qoymaq
Ctrl-Shift-boşluq Bölünməz boşluq işarəsi
Ctrl-Enter Sətrin bölünməsi (qırığı)
Shift-Enter Səhifənin bölünməsi (qırığı)
Ctrl-Shift-Enter Sütunun bölünməsi (qırığı)
Alt-Shift-D Hal-hazırki tarixin qoyulması
Alt-Shift-T Saatın qoyulması
Alt-Ctrl-P Qeydetmə rejiminə keçid
Alt-Ctrl-O Struktur rejiminə keçid
Alt-Ctrl-N Adi rejimə qayıdış
Alt-Ctrl-İ Səhifənin çapdan əvvəlki görünüşü və geriyə
Ctrl-Shift-* Oxunulmaz simvolların görünməsi
Ctrl-F4 (Ctrl-W) Pəncərənin bağlanılması
Ctrl-N Yeni boş pəncərənin yaradılması
Ctrl-F6 Növbəti pəncərəyə keçid
Ctrl-Shift-F6 Əvvəlki səhifəyə keçid
Alt-Ctrl-S Pəncərə altının açılması\bağlanması
F6 Başqa pəncərə altına keçid
Alt-F10 Winword pəncərəsinin bütün ekrana yayılması
Ctrl-F10 Sənəd pəncərəsinin bütün ekrana açılması
Alt-F5 Bağlı Winword rejiminin qaytarılması
Ctrl-F5 Bağlı sənədin ekrana qaytarılması
Ctrl-F7 Cari pəncərəni oxlarla tərpətmək
Ctrl-F8 Pəncərənin şaquli ölçülərinin dəyişdirilməsi
Shift-F12 Faylın saxlanılması
Ctrl-N Yeni sənədin yaradılması
Alt-Shift-sola ox Sərlövhənin səviyyəsinin qaldırılması
Ctrl-F12Ctrl-O Faylın açılması
F12 "Save as" komandası
Ctrl-Shift-F12
Ctrl-P
Sənədin çapı
Alt-Shift-sağa ox Başlığın aşağı endirilməsi
Alt-Shift-yuxarı ox Seçilmiş fraqmentin yuxarı qaldırılması
Alt-Shift-aşağı ox Seçilmiş fraqmentin aşağı aparılması
Alt-Shift-rəqəm Başlıqların səviyyəsinin göstərilməsi
Alt-shift-a Bütün mətnin göstərilməsi
Alt-shift-minus Mətnin başlıq altında gizlədilməsi
Alt-shift-plus Mətnin başlıq altından oxunması


"Kalkulyator" proqramının düymələri və klavişləri

Kalkulyatorun düymələri Klavişlər
- -
. "." yaxud ","
% %
( (
) )
* *
/ /
+ +
+/- F9
= Enter
1/X R
And &
Ave Ctrl-A
Back Backspace
Bin F8
Byte F4
C Esc
CE Del
Cos O
Dat Ins
Dec F6
Deg F2
dms M
Dword F2
Exp X
F-E V
Grad F4
Hex F5
HUR H
Int “;”
Inv i
In n
Log l
Lsh <
M+ Ctrl-P
MC Ctrl-L
Mod %
MR Ctrl-R
MS Ctrl-M
N! !
Not ~
Oct F7
Or |
PL P
Rad F3
S Ctrl-D
sin S
sqrt @
Sta Ctrl-S
Sum Ctrl-T
tan t
Word F3
X^2 @
X^3 #
^y y
Xor ^